Form of Work
Książki
(5)
E-booki
(4)
IBUK Libra
(4)
Publikacje naukowe
(4)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(5)
Branch
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna
(5)
Author
Cycoń Maciej
(1)
Dołhasz Magdalena (1963- )
(1)
Gąsiorkiewicz Lech (1946- )
(1)
Iwasiewicz Andrzej
(1)
Jabłoński Marek
(1)
Kafel Piotr
(1)
Kowalski Michał J
(1)
Kędzior Dorota (rachunkowość)
(1)
Kędzior Marcin (1977- )
(1)
Małecki Piotr P
(1)
Nesterak Janusz
(1)
Nowicki Paweł (towaroznawstwo)
(1)
Paszek Zbigniew
(1)
Pawełek Barbara
(1)
Pociecha Józef
(1)
Rosiek Ksymena
(1)
Sagan Adam
(1)
Sanak-Kosmowska Katarzyna
(1)
Sikora Tadeusz (1950- )
(1)
Żaba-Nieroda Renata
(1)
Year
2020 - 2021
(3)
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(5)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(8)
English
(1)
Audience Group
Szkoły wyższe
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Subject
Analiza kosztów i korzyści
(1)
Audyt wewnętrzny
(1)
Dokumentacja
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Inwestycje
(1)
Kapitał obcy przedsiębiorstwa
(1)
Kapitał własny przedsiębiorstwa
(1)
Komunikacja marketingowa
(1)
Konsumenci (ekonomia)
(1)
Normy ISO 9001
(1)
Odwrócona hipoteka
(1)
Otoczenie firmy
(1)
Popyt
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie (MŚP)
(1)
Rachunek ekonomiczny
(1)
Zarządzanie finansami
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie projektami
(1)
Subject: time
2001-
(4)
Subject: place
Polska
(4)
Genre/Form
Monografia
(4)
Raport z badań
(2)
Materiały pomocnicze
(1)
Podręcznik
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(4)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(3)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
9 results Filter
Book
In basket
(Monografie / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Prace Doktorskie, ISSN 1898-6439 ; nr 36)
Podstawowym celem badawczym monografii jest analiza uwarunkowań funkcjonowania odwróconej hipoteki w Polsce. Cześć teoretyczna pracy obejmuje przegląd piśmiennictwa dotyczącego usług equity release, charakterystykę funkcjonowania odwróconej hipoteki w Stanach Zjednoczonych, Australii i wybranych krajach Unii Europejskiej, a także analizę ram prawnych rynku odwróconej hipoteki w Polsce. W części empirycznej monografii dokonano wielowymiarowej analizy uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju rynku odwróconej hipoteki w Polsce. Przeprowadzono również badanie popytu na odwróconą hipotekę. Dane niezbędne do wykonania badań empirycznych zebrane zostały za pomocą telefonicznych wywiadów wspomaganych komputerowo, tj. metodą CATI. Badanie popytu na odwróconą hipotekę przeprowadzone zostało metodą wyceny warunkowej w schemacie WTA. W celu identyfikacji determinant popytu analizie poddano związek pomiędzy różnymi predyktorami a skłonnością do oddania nieruchomości przy wykorzystaniu testu niezależności chi-kwadrat oraz dokładnego testu Fishera. Zastosowanie metody wyceny warunkowej w schemacie WTA pozwoliło na oszacowanie popytu potencjalnego. W celu określenia popytu efektywnego wykonano symulacje świadczeń z odwróconej hipoteki m.in. na podstawie rachunku rent życiowych.[wydawnictwo.uek.krakow.pl].
Spis treści: Charakterystyka i formy odwróconej hipoteki ; Funkcjonowanie odwróconej hipoteki w Polsce ; Uwarunkowania funkcjonowania odwróconej hipoteki w Polsce ; Analiza popytu na odwróconą hipotekę w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 63.1 (1 egz.)
Book
In basket
Niniejsze opracowanie przygotowane zostało jako pomoc w procesie kształcenia z zakresu komunikacji rynkowej (marketingowej) oraz reklamy. Autorki, opracowując niniejszy skrypt, wykorzystały swoje doświadczenia wynikające z prowadzenia od kilku lat zajęć dydaktycznych z tej dziedziny. Skrypt jest przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz dyplomowych, rozpoczynających naukę komunikacji rynkowej na poziomie podstawowym, na wszystkich kierunkach studiów ekonomicznych, a szczególnie na kierunku "marketing i komunikacja rynkowa". Stanowi on uzupełnienie podręczników z zakresu komunikacji rynkowej i marketingowej, a w szczególności podręcznika pt. Komunikacja marketingowa. Modele, struktura, formy przekazu (2013) autorstwa Jana W. Wiktora. Opracowanie może być również wykorzystane jako materiał pomocniczy dla prowadzących zajęcia z tego zakresu, gdyż treści w nim zawarte mogą stanowić inspirację do przygotowania różnego typu warsztatów, ćwiczeń czy konwersatoriów z przedmiotów marketingowych, na przykład z podstaw komunikacji rynkowej, komunikacji marketingowej, reklamy, promocji, marketingu itp. W skrypcie przedstawiono podstawowe kategorie z zakresu komunikacji rynkowej (marketingowej), szeroko pojętego marketingu oraz zadania i testy. Mogą one być pomocne do przyswojenia wiedzy z zakresu komunikacji marketingowej, przygotowania się do ćwiczeń, a także sprawdzenia zakresu wiedzy. Należy zaznaczyć, że w podręczniku ograniczono się jedynie do podstawowych kategorii, koncentrując uwagę na zagadnieniach związanych z wybranymi obszarami komunikacji marketingowej, tj.: istocie i pojęciu oraz elementach i rodzajach komunikacji rynkowej (marketingowej), modelach komunikacji marketingowej, komunikacji interpersonalnej, masowej i hipermedialnej oraz badaniach marketingowych i planowaniu działań komunikacji marketingowej, uwzględniając wybrane instrumenty, środki i techniki (promotion mix).[www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 13 (1 egz.)
Book
In basket
Celem monografii jest porównanie struktury kapitału małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Polsce należących do różnorodnych branż oraz czynników ją kształtujących. Zwrócono uwagę na znaczenie MŚP we współczesnej gospodarce, ich oddziaływanie na rozwój i wzrost gospodarczy, innowacje, tworzenie nowych miejsc pracy oraz rozwój ekonomiczny regionów. Zaprezentowano najważniejsze teorie finansów przedsiębiorstw kształtujące zadłużenia MŚP. W szczególności omówiono teorie: zysku netto, klasyczną, F. Modiglianiego i M. Millera, bankructwa, kompromisową, agencji, sygnałów oraz kolejności źródeł finansowania. Dokonano również charakterystyki czynników determinujących strukturę kapitału MŚP, w szczególności tych, które oddziałują w największym stopniu na poziom zadłużenia MŚP, tj. wiek, wielkość, możliwość rozwoju, płynność finansowa, rentowność, struktura aktywów, ryzyko, branża, status spółki giełdowej. W części empirycznej przedstawiono źródła i kryteria wyboru materiału empirycznego. Przedmiotem analizy było 6116 spółek należących do sektora MŚP. Materiał empiryczny stanowią dane finansowe zebrane z wykorzystaniem bazy EMIS, pochodzące z lat 2014–2017. W pracy zastosowano metody wnioskowania indukcyjnego oraz dedukcyjnego. Interpretacja wyników została przeprowadzona z zastosowaniem metod wnioskowania statystycznego.[wydawnictwo.uek.krakow.pl].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 34.2 (1 egz.)
Book
In basket
Przedmiotem niniejszej monografii jest zagadnienie skomplikowanej metodyki, która sluży do oceny dużych, specjalistycznie zarządzanych przedsięwzięć realizowanych z zamiarem osiągnięcia wyznaczonego cewlu i w określonym czasie, przynoszących efekty materialne, jakimi są projekty gospodarcze.[ze wstępu].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 50.2 (1 egz.)
Book
In basket
System zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001 jest bardzo popularny. Jest on najczęściej wdrażanym i certyfikowanym systemem zarządzania na świecie, obejmującym ponad milion certyfikowanych obiektów. System zarządzania jakością przedstawiony w normie ISO 9001 może być wdrożony i funkcjonować w dowolnej organizacji, bez względu na jej wielkość i rodzaj. Istnieją jednak wymagania dotyczące dokumentowania wybranych działań mających miejsce w organizacji, które muszą być określone, aby wskazać zgodność w normą. Każda organizacja posługuje się ponadto dokumentacją dotyczącą prowadzonej działalności, ponieważ bez niej niemożliwe byłoby sprawne funkcjonowanie. W pracy podjęto próbę wskazania najważniejszych zasad odnoszących się do opracowywania i wykorzystania dokumentacji, tak aby była ona zgodna z wymaganiami systemu zarządzania jakością. Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym przedstawiono wymagania dotyczące dokumentacji systemów zarządzania jakością. Rozdział drugi zawiera omówienie wybranych procedur i instrukcji, które dotyczą elementów systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001 oraz systemów jakości stanowiących uzupełnienie tego systemu. W trzecim rozdziale przedstawiono zagadnienia dotyczące audytu wewnętrznego będącego podstawowym narzędziem doskonalenia organizacji w ramach funkcjonującego systemu zarządzania. [wydawca]
Spis treści: Dokumentacja systemu zarządzania jakością ; Charakterystyka wybranych procesów systemu zarządzania jakością ; Audyt systemu zarzadzania jakością.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 105 (1 egz.)
E-book
In basket
Podręcznik przeznaczony jest głównie dla studentów kierunku towaroznawstwa, może być również użyteczny dla studentów innych kierunków studiów oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych, zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy w zakresie statystycznych metod analizy danych i monitorowania procesów. Rozdział 1 jest swego rodzaju repetytorium z rachunku prawdopodobieństwa i razem z rozdziałem 2, w którym zarysowano podstawowe problemy metodologii badań statystycznych, stanowi podstawę rozważań przedstawionych w dalszych częściach pracy. W rozdziale 3 omówiono podstawowe problemy i metody statystyki opisowej, a w kolejnych rozdziałach zagadnienia dotyczące statystyki matematycznej. Ostatni rozdział poświęcony jest analizie szeregów czasowych. W końcowej części pracy zamieszczono aneks zawierający tablice statystyczne.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Monografia poświęcona jest zastosowaniu systemu controllingu do wspomagania zarządzania procesami w przedsiębiorstwach. Dokonano w niej szerokiego przeglądu literatury z zakresu controllingu procesów uwzględniającej implementację nowoczesnych trendów do teorii i praktyki zarządzania. Zdefiniowano założenia konceptualizacji i operacjonalizacji koncepcji controllingu procesów w odniesieniu do różnych podejść do działania przedsiębiorstw. Ważną część pracy stanowi prezentacja badań, których celem było pozyskanie wiedzy na temat stanu controllingu w przedsiębiorstwach działających w Polsce. Wykorzystano wiedzę kadry zarządzającej, zarówno szczebla naczelnego, jak i dyrektorów oraz kierowników operacyjnych. W badaniach uwzględniono także sugestie i wskazówki controllerów i zewnętrznych konsultantów wspomagających działy controllingu i zarządy firm w procesie wdrażania i funkcjonowania controllingu. Wyniki badań poddano dogłębnej analizie i na ich podstawie sformułowano syntetyczną diagnozę wykorzystania koncepcji controllingu procesów w polskiej praktyce gospodarczej oraz wskazano obszary, które należy uznać za wymagające dalszego wsparcia metodycznego i poszukiwań badawczych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W pracy przedstawiono rozważania na temat rozwoju teorii i praktycznych zastosowań modelowania i prognozowania zjawisk oraz procesów społeczno-gospodarczych. W opracowaniu omówiono m.in. przyczyny kryzysów gospodarczych, zaprezentowano wykorzystanie mechanizmu działania oscylatora harmonicznego do weryfikacji teorii rozwoju gospodarczego, analizę obszarów problemowych oraz wykorzystanie oszczędnych modeli harmonicznych w szacowaniu brakujących danych. Dokonano porównania wpływu cech mieszkań na ich ceny w różnych okresach koniunktury, przedstawiono też analizę funkcji produkcji i wydajności pracy. Zaprezentowano wyniki badań dotyczących poziomu życia ludności, prognozowanie współczynnika dzietności oraz analizę ryzyka kredytowego. W pracy omówiono również zastosowanie wielowymiarowych modeli klasy GARCH do pomiaru ryzyka portfeli towarów oraz bayesowskie testy statystyczne dla parametrów modelu zmian strukturalnych ze zmienną zależną o rozkładzie zero-jedynkowym.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W książce zaprezentowano prace z zakresu czterech powiązanych ze sobą obszarów badawczych: badań ekonomicznych i ekonometrycznych procesów makroekonomicznych, metod ekonometrii przestrzennej oraz analiz regionalnych, demograficznych podstaw rozwoju społeczno-ekonomicznego, narzędzi statystycznych badań ekonomicznych. Monografia zawiera prace autorów polskich oraz z Czech i Ukrainy. W publikacji Czytelnik może znaleźć prezentację nowych idei, metod oraz rezultatów badań empirycznych dotyczących wielu społeczno-ekonomicznych problemów krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again