Form of Work
Książki
(12)
Publikacje naukowe
(12)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Status
available
(8)
unavailable
(4)
Branch
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna
(12)
Author
Kowalski Arkadiusz Michał
(2)
Skrzek-Lubasińska Małgorzata
(2)
Sobiecki Roman (1954- )
(2)
Weresa Marzenna
(2)
Ciborowski Robert (1967- )
(1)
Ciesielska-Maciągowska Dorota
(1)
Drozd Jarosław (1955- )
(1)
Famielec Józefa
(1)
Gospodarek Jerzy
(1)
Gródek-Szostak Zofia
(1)
Götz Marta (1979- )
(1)
Karpacz Jarosław
(1)
Kubicki Paweł (1973- )
(1)
Kuboń Maciej
(1)
Malinowska-Misiąg Elżbieta
(1)
Maśloch Grzegorz
(1)
Poniatowska-Jaksch Małgorzata
(1)
Rewizorski Marek (1979- )
(1)
Rutkowski Krzysztof (ekonomista)
(1)
Sieńko-Kułakowska Emilia Barbara
(1)
Wesołowski Krzysztof (prawnik)
(1)
Zawiślińska Izabela
(1)
Year
2010 - 2019
(12)
Time Period of Creation
2001-
(12)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Audience Group
Szkoły wyższe
(2)
Subject
Konkurencyjność
(3)
Przedsiębiorstwo jednoosobowe
(3)
Freelancer
(2)
Instytucjonalizm
(2)
Administracja publiczna
(1)
Czwarta rewolucja przemysłowa
(1)
Demokracja
(1)
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
(1)
Dotacja
(1)
Działalność gospodarcza
(1)
Energetyka odnawialna
(1)
Ewaluacja
(1)
Gospodarka
(1)
Internacjonalizacja przedsiębiorstw
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Klastry (ekonomia)
(1)
Metodologia
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Podatki i opłaty lokalne
(1)
Polityka energetyczna
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Polityka innowacyjna
(1)
Polityka publiczna
(1)
Polityka społeczna
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo żywnościowe
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwo międzynarodowe
(1)
Rynek energii elektrycznej
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Start-up
(1)
Subwencja
(1)
Zarządzanie
(1)
Łańcuch dostaw
(1)
Subject: time
2001-
(11)
1901-2000
(3)
1989-2000
(2)
1801-1900
(1)
Subject: place
Polska
(9)
Europa
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Genre/Form
Monografia
(5)
Praca zbiorowa
(4)
Opracowanie
(2)
Materiały pomocnicze
(1)
Podręcznik
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(8)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(4)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
Zarządzanie i marketing
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
Transport i logistyka
(1)
12 results Filter
Book
In basket
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) są współcześnie jedną z podstawowych form ekspansji zagranicznej. Ich istnienie determinuje poziom i efektywność międzynarodowej współpracy i wymiany gospodarczej. Mogą one przyczyniać się do wielu pozytywnych zmian strukturalnych występujących na skutek wzrostu powiązań operacyjnych i finansowych wynikających ze zwiększenia stopnia międzynarodowej współpracy gospodarczej i wymiany kapitałowej (por. Gorynia 2018b). Wiąże się to z faktem, że BIZ są często komplementarne względem eksportu kraju pochodzenia i w wielu przypadkach powodują jego zwiększenie, co wpływa korzystnie na wzrost gospodarczy. W perspektywie mikroekonomicznej bezpośrednie inwestycje zagraniczne stanowią kluczowy element rozwoju przedsiębiorstw międzynarodowych, przyczyniając się do globalnej integracji zasobów tych podmiotów poprzez kształtowanie ich pozycji w ramach międzynarodowych łańcuchów wartości (Sauvant 2008; Poniatowska-Jaksch i Pakulska 2015; Szymański 2015). Przekłada się to na postępujący wzrost liczby i wartości inwestycji stanowiących przejaw zagranicznej ekspansji kapitałowej przedsiębiorstw. BIZ podejmowane są przede wszystkim przez przedsiębiorstwa z krajów wysokorozwiniętych (KWR). Dopiero na początku XXI wieku wzrósł udział wartości inwestycji z gospodarek wschodzących oraz krajów regionu Europy Środkowej i Wschodniej (EŚW)1 w globalnych długoterminowych przepływach kapitału. Wyniósł on na koniec 2017 roku około 23% globalnej wartości zasobów BIZ (UNCTAD 2018). Biorąc pod uwagę znaczenie gospodarek wschodzących oraz EŚW w kształtowaniu światowej produkcji i eksportu, należy uznać, że kraje te cechują się znacznym potencjałem rozwojowym w zakresie wychodzących BIZ. Jego wykorzystanie zależy od posiadanych źródeł przewag własnościowych i internalizacyjnych przedsiębiorstw wywodzących się z tych gospodarek i może wynikać np. z ograniczenia kosztów transakcyjnych wiążących się z kreowaniem przez nie swojej pozycji rynkowej jako korporacji transnarodowych.[wydawnictwo.sgh.waw.pl].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. 50.1 (1 egz.)
Book
In basket
W gospodarce światowej zachodzą obecnie dynamiczne zmiany związane z czwartą rewolucją przemysłową. Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) zrewolucjonizowały działalność produkcyjną i usługową oraz praktyki biznesowe. Czwarta rewolucja przemysłowa oznacza kolejny etap rewolucyjnych zmian w organizacji i kontroli całego łańcucha tworzenia wartości i cyklu życia produktów. Cyfrowa transformacja procesów produkcyjnych napędzanych przez ICT przejawia się na wiele różnych sposobów, takich jak Internet rzeczy, sztuczna inteligencja, analizy wielkich zbiorów danych, przetwarzanie danych w chmurze, rozszerzona rzeczywistość (Kagermann et al., 2013; Armengaud et al., 2017). Pojawiają się nowe modele biznesu, nowoczesne technologie stopniowo zmieniają funkcjonowanie administracji publicznej. Zmiany te przekładają się na konkurencyjność gospodarek i regionów (Porter, Heppelmann, 2014). W związku z tym pojawia się pytanie o tradycyjne i nowe wymiary konkurencyjności w dobie gospodarki cyfrowej oraz o ich znaczenie dla Polski. Poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie jest motywem przewodnim niniejszej monografii. Prowadzone w niej analizy mają na celu: - przedstawienie podstaw teoretycznych zagadnienia konkurencyjności międzynarodowej, z uwzględnieniem najnowszego dorobku nauki, - określenie międzynarodowej pozycji konkurencyjnej Polski na tle innych państw członkowskich Unii Europejskiej, - identyfikację stanu wdrażania rozwiązań czwartej rewolucji przemysłowej i Przemysłu 4.0 w polskich przedsiębiorstwach oraz ocenę znaczenia tego procesu dla kształtowania konkurencyjności gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji konkurencyjności cyfrowej, - określenie priorytetów polityki gospodarczej, pozwalającej na wykorzystanie przez Polskę szans rozwojowych związanych z czwartą rewolucją przemysłową i Przemysłem 4.0 oraz poprawę konkurencyjności cyfrowej. Monografia składa się z czterech części podzielonych na rozdziały. W części pierwszej (rozdziały 1-3) przedstawiona została współczesna definicja międzynarodowej konkurencyjności oraz jej tradycyjne i nowe wymiary. Stanowi to podstawę teoretyczną do dalszych analiz empirycznych. Na uwagę zasługują zwłaszcza scharakteryzowane w tej części monografii nowe ujęcia konkurencyjności, które wyłoniły się w dobie dążenia do inteligentnego rozwoju i pojawienia się tzw. gospodarki cyfrowej, przy jednoczesnym dążeniu do zrównoważenia społecznego i optymalnej ochrony środowiska naturalnego. Badania nad konkurencyjnością rozszerzyły swoje spektrum zainteresowania o konkurencyjność technologiczną, cyfrową, zrównoważoną społecznie i środowiskowo, instytucjonalną. Uzupełnieniem tych rozważań natury koncepcyjnej jest omówienie najważniejszych przejawów czwartej rewolucji przemysłowej i jej skutków dla gospodarki światowej Druga część monografii koncentruje się na polskiej gospodarce i jej obecnej pozycji konkurencyjnej w Unii Europejskiej. Punktem wyjściowym jest zarysowanie tendencji rozwoju Polski w latach 2010-2017 (rozdział 4) i analiza konwergencji dochodów w Polsce w stosunku do średniego poziomu UE (rozdział 5). Analiza nie ogranicza się wyłącznie do wzrostu gospodarczego - w kolejnym rozdziale omówione jest zróżnicowanie dochodów i poziom ubóstwa w Polsce, co nawiązuje do społecznego wymiaru Przemysłu 4.0 (rozdział 6). Część II zamykają rozdziały odnoszące się do współpracy Polski z zagranicą, tj. handlu zagranicznego (rozdział 7) i bezpośrednich inwestycji zagranicznych (rozdział 8). Pokazują one, jaką rolę odgrywają międzynarodowe powiązania gospodarki w transmisji osiągnięć gospodarki cyfrowej. Trzecia część monografii poświęcona jest głównym czynnikom konkurencyjności polskiej gospodarki w latach 2010-2017, z uwzględnieniem wyzwań związanych z czwartą rewolucją przemysłową. W kolejnych rozdziałach analizie poddano polską politykę gospodarczą (rozdział 9), system finansowy (rozdział 10), inwestycje i finansowanie czwartej rewolucji przemysłowej (rozdział 11) oraz stan i rozwój zasobów ludzkich niezbędnych dla wdrażania rozwiązań cyfrowych (rozdział 12). Ostatni rozdział w tej części podsumowuje te analizy, pokazując zmiany łącznej produktywności czynników wytwórczych w Polsce z perspektywy Przemysłu 4.0 (rozdział 13).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 86 (1 egz.)
Book
In basket
"Polityka publiczna wobec niepełnosprawności i osób z niepełnosprawnościami (dalej: OzN)", zarówno w Polsce, jak i w krajach Europy Zachodniej, znajduje się w przededniu zmian. Mimo że zawsze był to jeden z kluczowych obszarów działań wielu współczesnych państw, to w ostatnich latach można dostrzec wyraźny wzrost zainteresowania tą problematyką po stronie decydentów, mediów, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich, a także osób z niepełnosprawnościami. Uzasadnieniem zwiększającej się rangi polityki publicznej wobec OzN są przemiany demograficzne, ekonomiczno-społeczne oraz kulturowe. Bez wątpienia ważny wpływ ma na to wzrost w populacji liczby OzN, co jest związane z postępem cywilizacyjnym i coraz lepszą opieką medyczną, jak również ze starzeniem się ludności. Dane zebrane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) wskazują, że odsetek osób z niepełnosprawnościami powyżej 15. roku życia wynosi około 15,6-19,4% populacji świata (785-975 mln osób), a spośród nich 2,2-3,8% (110-190 mln osób) odczuwa poważne dolegliwości w funkcjonowa­niu. Włączając do analiz niepełnosprawne dzieci poniżej 15. roku życia, szacuje się, że około 15% populacji, czyli ponad miliard mieszkańców globu to osoby z niepełnosprawnościami (World Health Organization, World Bank, 2011, s. 29-32). W odniesieniu do Polski liczba osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z danymi z ostatniego spisu powszechnego z 2011 r., wyniosła w przybliżeniu 4,7 mln, co stanowiło 12,2% ludności kraju (Główny Urząd Statystyczny, 2013). Warto przy tym pamiętać, że udział osób z niepełnosprawnościami w populacji jest uzależniony od przyjętej definicji niepełnosprawności i sposobu zbierania danych, co utrudnia nie tylko prowadzenie polityki publicznej w oparciu o fakty, lecz także porównywalność danych. Na problem ten zwraca się uwagę między.... [wstęp]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 68.2 (1 egz.)
Book
In basket
W gospodarce światowej nasila się wiele niekorzystnych zjawisk, wymuszających nowe podejście zarówno do polityki energetycznej, zasobów naturalnych, jak i środowiska naturalnego. Systematyczny wzrost cen surowców energetycznych, rosnące zapotrzebowanie na energię, awarie systemów energetycznych , wzrastające zanieczyszczenie środowiska oraz napięcia polityczne wymagają nowego podejścia do prowadzenia szeroko definiowanej polityki energetycznej . Energetyka będąc strategicznym sektorem gospodarki każdego państwa wpływa w istotny sposób na jego społeczno-gospodarcze uwarunkowania. Jest także sektorem gospodarki o szkodliwym wpływie na środowisko naturalne, a tym samym i na zdrowie ludzkie. W bezpośredni sposób oddziałuje zatem również na poziom i jakość życia obywateli.[/wydawnictwo.sgh.waw.pl].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. 155 (1 egz.)
Book
In basket
Autorzy opracowania przywiązują dużą wagę do rosnącej roli instytucji na wszystkich poziomach procesu gospodarowania. Instytucje mogą i powinny stanowić czynnik sprzyjający wzrostowi potencjału rynkowego przedsiębiorstw. Problematyka ta przenika, w różnym stopniu, poszczególne rozdziały niniejszego opracowania. Na uznanie zasługuje obecna w większości prac charakterystyka gospodarki cyfrowej i analiza społeczno-gospodarczych skutków jej funkcjonowania (...). Cyfryzacja gospodarki i przeobrażenia społeczne przyczyniają się do wzrostu roli zasad w kształtowaniu źródeł konkurencyjności firm, co znajduje odzwierciedlenie m.in. w rozwoju gospodarki współdzielenia i - szerzej - w instytucjonalnych uwarunkowaniach funkcjonowania rynków. (...) Relacje instytucji formalnych, nieformalnych i organizacji stanowię istotę równowagi instytucjonalnej jako jednego z warunków efektywności adaptacyjnej systemu instytucjonalnego. Podmioty gospodarcze coraz częściej poszukuję zaś nowych źródeł konkurencyjności w swoim otoczeniu instytucjonalnym. Z recenzji dr. hab. Zbigniewa Stańka, profesora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 86 (1 egz.)
Book
In basket
W walce konkurencyjnej na współczesnych rynkach globalnych efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw jest uważane za jedno z głównych źródeł przewagi konkurencyjnej firm. Stała się ona obszarem badań na początku lat 80. XX wieku i od tego czasu pozostaje nieprzerwanie przedmiotem gruntownych analiz na gruncie zarówno ekonomii, jak i nauk o zarządzaniu. Przyjęcie we współczesnym biznesie perspektywy przeniesienia konkurencji z poziomu firm na płaszczyznę rywalizacji łańcuchów dostaw sprawia, że to właśnie zarządzanie łańcuchem dostaw jest uważane za jedno z podstawowych źródeł przewagi konkurencyjnej w XXI wieku, szczególnie w przypadku przedsiębiorstw funkcjonujących w globalnej przestrzeni gospodarczej. Liderami biznesu stają się firmy, które stosują zaawansowane działania planistyczne w celu opracowania strategii łańcucha dostaw zorientowanej na umiejętność wychodzenia naprzeciw zmianom w popycie i oczekiwaniach klienta, redukcję kosztów, zapewnienie pełnej przejrzystości w łańcuchu oraz radzenie sobie z ryzykiem zewnętrznym, coraz częściej przybierającym formę zagrożeń kryzysowych o charakterze ogólnoświatowym. Choć wszystkie prezentowane tu rozdziały nawiązują do tytułu publikacji, to podejście ich Autorów różni się jednak znacząco w odniesieniu nie tylko do interpretacji oraz identyfikacji samych źródeł przewagi konkurencyjnej, lecz także podjętych prób wpisania ich w ramy zarządzania współczesnymi łańcuchami dostaw. Wynika to m.in. z odmiennego podejścia do analizowanych zagadnień wśród instytucji, które reprezentują Autorzy, specyfiki prowadzonych przez nich badań czy też indywidualnego sposobu postrzegania wskazanej problematyki.[wydawnictwo.sgh].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. 12 (1 egz.)
Book
In basket
Samozatrudnienie we współczesnej gospodarce wzbudza skrajne emocje. Dla niektórych badaczy tego zjawiska [np. Blanchflower, Oswald, Stutzer, 2001; Davidsson, 2003] jest to forma przedsiębiorczości. Według nich samozatrudnieni są przedsiębiorcami, prowadzą niezależną działalność gospodarczą, ponoszą ryzyko działania, a ich dochody są oparte na zyskach firmy. Dla innych [np. Henrekson, 2007; Shane, 2008; Purcell, 2000] samozatrudnienie to elastyczna forma pracy. Globalizacja i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw wymogły zastę­powanie tradycyjnych kontraktów o pracę elastycznymi formami zatrudnienia, wśród których jest samozatrudnienie. Niektórzy uważają wręcz, że jest to forma pracy prekaryjnej [Vosko, 2006; Wall, 2015]. Niezależnie od definicji w ciągu ostatnich lat liczba samozatrudnionych zarówno na świecie, jak i w Polsce wzrasta. Na koniec 2016 r. w naszym kraju jednoosobową działalność gospodarczą prowadziło 1449 tys. osób, o 32% więcej niż w 2008 r. Samozatrudnieni stanowią obecnie już 8,7% wszystkich pracujących w gospodarce narodowej. Podobne tendencje można obserwować też w innych krajach Unii Europejskiej. Tymczasem w Polsce badania dotyczące tego zjawiska są prowadzone dopiero od niedawna.... [wstęp]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 28 (1 egz.)
Book
In basket
Celem książki jest przedstawienie koncepcji klastrów, ze szczególnym uwzględnieniem dotychczas wykorzystywanych metod ich ewaluacji. Problem ewaluacji klastrów można postrzegać z różnych perspektyw. Po pierwsze, ewaluacja może dotyczyć zasad i sposobu funkcjonowania klastra na tle jego otoczenia lub w porównaniu do innych klastrów o podobnym profilu działania. Po drugie, tak rozumianą ewaluację można rozszerzyć o podejście dynamiczne, poddając ocenie nie tylko aktualny stan rozwoju klastra, ale także jego zmiany w określonym przedziale czasowym. Po trzecie, ewaluacji można poddać poszczególne elementy klastra, czy procesy w nim zachodzące. Ewaluacja może dotyczyć na przykład działań interesariuszy klastra, powiązań między członkami klastra oraz ich interakcji z otoczeniem, przepływów zasobów materialnych i wiedzy w obrębie klastra oraz między klastrem a otoczeniem, sposobu zarządzania klasterem itd. Wszystkie te aspekty można oceniać zarówno w ujęciu statycznym, jak i dynamicznym. Po czwarte, ocenie może też podlegać poziom umiędzynarodowienia klastrów i jego zmiany w czasie oraz korzyści i koszty internacjonalizacji. Po piąte, przedmiotem ewaluacji może być również skuteczność polityki gospodarczej (prowadzonej na szczeblu narodowym, regionalnym czy lokalnym) skierowanej do klastrów lub szerzej - całej polityki innowacyjnej. Ocenie poddawane mogą być zarówno cele, jak i narzędzia polityki klastrowej, jako cały system bądź pojedyncze jego elementy, tj. odrębnie poszczególne cele i narzędzia. Ewaluacja celów polityki klastrowej polega na określeniu, czy odpowiadają one na bariery rozwoju klastra, zaś narzędzia ewaluowane są pod kątem ich skuteczności. Po szóste, ewaluacja może odnosić się do poszczególnych programów wdrażanych w ramach polityki klastrowej i realizowanych w danym klastrze. Po siódme, ocenie może również podlegać wpływ klastra na gospodarkę regionu i kraju, przy czym zwykle tego typu ewaluacja dokonywana jest w perspektywie średnio-, a nawet długookresowej... [ze wstępu]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 22.3 (1 egz.)
Book
In basket
Podręcznik jest przeznaczony nie tylko dla studentów kierunków ekonomicznych, ale także dla piszących prace licencjackie i magisterskie, w których występują zagadnienia regulowane przez prawo gospodarcze, oraz dla doktorantów, wykładowców, praktyków oraz wszystkich innych osób poszukujących informacji i inspiracji z dziedziny szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Podjęte w nim rozważania obejmują publiczne i prywatne prawo gospodarcze. [z okładki]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. 60 (1 egz.)
Book
In basket
Opracowanie składa się z dziewięciu rozdziałów. Pierwszy z nich ma charakter wprowadzający - przybliżono w nim pojęcie samorządu terytorialnego, opisano jego reaktywację w Polsce w roku 1990 i dalsze reformy systemowe, ukazano rolę, jaką samorząd terytorialny odgrywa w systemie finansów publicznych. Na końcu tego rozdziału scharakteryzowano formy organizacyjne podsektora samorządowego. W rozdziale drugim przedstawiono akty prawne regulujące system finansowy JST oraz różne kryteria klasyfikacji dochodów samorządowych. Trzeci zaś rozdział poświęcono zmianom, jakie zachodziły w systemie dochodów JST od roku 1990. Kolejne trzy rozdziały charakteryzują dochody JST - jest to punkt wyjścia do dalszych analiz. Dużo miejsca poświęcono szczególnie dochodom własnym jednostek samorządowych, identyfikowanych często z ich potencjałem dochodowym. W rozdziale siódmym dokonano przeglądu literatury traktującej o potencjale dochodowym. Analiza publikacji zagranicznych, głównie amerykańskich, umożliwia wskazanie najważniejszych elementów tego potencjału, a także sposobów jego pomiaru. Przedstawiono również sposoby ujęcia różnych rodzajów potencjałów JST spotykanych w opracowaniach polskojęzycznych. Ósmy rozdział prezentuje trójwymiarowe podejście do potencjału dochodowego w Polsce, wraz z uzasadnieniem dokonania takiego rozróżnienia. W ostatnim rozdziale zawarto wyniki przeprowadzanych obliczeń. W zakończeniu podsumowano prowadzone badania.[ksiegarnia-ekonomiczna.com].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 77.1 (1 egz.)
Book
In basket
Prezentowana monografia pt. Różne oblicza samozatrudnienia stanowi przegląd dotychczasowych badań dotyczących samozatrudnienia - zarówno naukowych, jak i statystyk publicznych - pod kątem ich dopasowania do potrzeb analizy współczesnych trendów gospodarczych i identyfikuje luki badawcze w tym zakresie. Stanowi także propozycję kategoryzacji samozatrudnienia, dzięki której sposób zbierania danych i analiz grupy pracujących na własny rachunek będzie bardziej dostosowany do realiów współczesnej gospodarki.[wydawnictwo.sgh.waw.pl].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 28 (1 egz.)
Book
In basket
Niniejsze opracowanie stanowi próbę interdyscyplinarnego ujęcia ewolucji, zasad i mechanizmów funkcjonowania administracji publicznej w kontekście modernizacji znaczenia praw czlowieka we współczesnych uwarunkowaniach krajowych i międzynarodowych. [ze wstępu]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 80 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again