Form of Work
Książki
(30)
Publikacje naukowe
(7)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(21)
unavailable
(9)
Branch
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna
(30)
Author
Weresa Marzenna
(9)
Adamik Anna (1970- )
(1)
Bojewska Barbara
(1)
Borowicz Aleksandra
(1)
Brdulak Halina
(1)
Brodzicki Tomasz
(1)
Dyr Tadeusz (1964-2019)
(1)
Frejtag-Mika Eliza
(1)
Geodecki Tomasz
(1)
Godlewska Hanna (1960- )
(1)
Godziszewski Bohdan
(1)
Gołębiowski Tomasz
(1)
Gąsowska Magdalena K
(1)
Haffer Mirosław (1948- )
(1)
Hołub-Iwan Joanna
(1)
Jewtuchowicz Aleksandra (1948-2016)
(1)
Karaszewski Włodzimierz (1949- )
(1)
Klamut Mirosława (1944- )
(1)
Kogut Justyna
(1)
Kowalski Arkadiusz Michał
(1)
Lesińska Magdalena
(1)
Makieła Zbigniew
(1)
Miciuła Ireneusz
(1)
Nehring Anna
(1)
Okólski Marek
(1)
Pawłowicz Leszek (ekonomia)
(1)
Perenc Józef (1945- )
(1)
Pilarska Czesława (1966- )
(1)
Rzeńca Agnieszka
(1)
Siudyka Ewa
(1)
Slany Krystyna
(1)
Solga Krystyna
(1)
Stankiewicz Marek Jacek
(1)
Szultka Stanisław
(1)
Tamowicz Piotr
(1)
Tusińska Magdalena
(1)
Tytko Olga
(1)
Wojnicka Elżbieta
(1)
Woźniak Maciej
(1)
Ziółkowska Karolina (ekonomia)
(1)
Year
2010 - 2019
(20)
2000 - 2009
(10)
Time Period of Creation
2001-
(8)
Country
Poland
(30)
Language
Polish
(30)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Konkurencyjność
(8)
Innowacje
(7)
Gospodarka
(6)
Inwestycje zagraniczne
(5)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(5)
Przedsiębiorstwo
(4)
Regionalizacja gospodarcza
(4)
Gospodarka terenowa
(3)
Klastry (ekon.)
(3)
Unia Europejska
(3)
Zarządzanie wiedzą
(3)
Efektywność ekonomiczna
(2)
Gospodarka oparta na wiedzy
(2)
Konkurencja
(2)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(2)
Polityka regionalna
(2)
Regiony (adm.)
(2)
Rozwój regionalny
(2)
Specjalna strefa ekonomiczna
(2)
Unia Europejska (UE)
(2)
Budżety terenowe
(1)
Eksport
(1)
Finanse publiczne
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Globalizacja
(1)
Informacja
(1)
Infrastruktura techniczna
(1)
Kapitał intelektualny
(1)
Kultura
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Marketing terytorialny
(1)
Miasta
(1)
Motoryzacja
(1)
Nadzór korporacyjny
(1)
Parki technologiczne
(1)
Partnerstwo publiczno-prywatne
(1)
Polityka publiczna
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorczość akademicka
(1)
Przedsiębiorstwo handlowe
(1)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(1)
Przedsiębiorstwo usługowe
(1)
Przemysł
(1)
Regiony (administracja)
(1)
Rozwój zrównoważony
(1)
Rynek finansowy
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Rynek pracy
(1)
Spółki
(1)
Służba zdrowia
(1)
Transfer technologii
(1)
Ubóstwo
(1)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
(1)
Zatrudnienie
(1)
Subject: time
2001-
(13)
1989-2000
(7)
1901-2000
(2)
Subject: place
Polska
(21)
Kraje Unii Europejskiej
(4)
Łódź (woj. łódzkie)
(2)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych
(1)
Ukraina
(1)
Województwo śląskie (1999- )
(1)
Zachodniopomorskie, województwo
(1)
Genre/Form
Monografia
(6)
Materiały konferencyjne
(1)
Opracowanie
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(8)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Transport i logistyka
(1)
30 results Filter
Book
In basket
Nadrzędnym celem rozważań podjętych w prezentowanej publikacji jest ocena konkurencyjności gospodarki Polski na tle gospodarek krajów UE przez pryzmat koncepcji rozwoju społeczno-ekonomicznego. Badaniom przyświecały także cele szczegółowe, takie jak usystematyzowanie wiedzy na temat zagadnienia konkurencyjności, określenie istoty konkurencyjności gospodarki w świetle teorii rozwoju społeczno-ekonomicznego, dokonanie przeglądu i ocena koncepcji etapowego rozwoju z punktu widzenia ich przydatności dla badania konkurencyjności gospodarek oraz ukazanie roli polityki ekonomicznej, prowadzonej zarówno na szczeblu narodowym, jak i ponadnarodowym, w zakresie kształtowania konkurencyjności polskiej gospodarki. Opracowanie składa się ze wstępu, czterech związanych ze sobą rozdziałów, zakończenia, wykazu bibliografii, spisu tabel i rysunków oraz aneksu statystycznego. W pierwszym rozdziale przyjęto podejście deskryptywne. Usystematyzowano wiedzę na temat konkurencyjności i omówiono kontrowersje towarzyszące powstaniu koncepcji konkurencyjności. Rozdział drugi rozwija wątek dotyczący teorii rozwoju społeczno-gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem etapowych koncepcji rozwoju. Trzeci rozdział zawiera analizę konkurencyjności gospodarek krajów UE. W czwartym rozdziale podjęto wątek roli państwa w kontekście kreowania konkurencyjności gospodarki. [www.ue.katowice.pl]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 86 (1 egz.)
Book
In basket
Część 1. Porównanie wyników gospodarczych i pozycja konkurencyjna polski w czasach światowego kryzysu (Rozdz. 1. Rozwój gospodarczy i realna konwergencja : Analiza porównawcza wyników gospodarczych w 2009 roku, Konwergencja poziomów dochodu, Zróżnicowanie dochodów i ubóstwo w Polsce), Rozdz. 2. Pozycja konkurencyjna w zewnętrznych stosunkach gospodarczych (Rozwój handlu zagranicznego i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki narodowej Polski, Handel wewnątrzgałęziowy Polski z wybranymi państwami, Bilans płatniczy, oficjalne aktywa rezerwowe i zadłużenie zagraniczne, Atrakcyjność polskiej gospodarki dla inwestorów zagranicznych), Część 2. Czynniki konkurencyjności polskiej gospodarki w 2009 roku (Rozdz. 3. Zasoby i ich produktywność : Zasoby ludzkie, Kapitał i jego produktywność, Infrastruktura techniczna, Nauka, technika i innowacje, Łączna produktywność czynników wytwórczych, Rozdz. 4. Polityka gospodarcza, instytucje i ich jakość : Uwarunkowania polityczne i społeczne konkurencyjności polskiej gospodarki, System ekonomiczny, polityka gospodarcza i dostosowania, Rozwój systemu finansowego, Jakość otoczenia biznesu, Rozdz. 5. Pozycja Polski w gospodarce światowej : Konkurencyjność Polski według raportów Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Zarządzania (IMD) i Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) w 2009 roku, Syntetyczna ocena konkurencyjności polskiej gospodarki oraz determinanty pozycji konkurencyjnej w 2009 roku, Silne i słabe strony polskiej gospodarki oraz największe wyzwania w 2010 roku), Część 3. Rola klastrów w kształtowaniu konkurencyjności polskiej gospodarki (Rozdz. 6. Rozwój klastrów przemysłowych w Polsce : Stan rozwoju klastrów w Polsce, Klaster jako narzędzie pozyskiwania bezpośrednich inwestycji zagranicznych i wspierania konkurencyjności regionów. Doświadczenia Mazowsza, Polityka wspierania klastrów - wyzwanie dla Polski, Rozdz. 7. Klastry wiedzy jako nowoczesny czynnik konkurencyjności : Rola klastrów w intensyfikacji współpracy nauki z gospodarką, Proces rozwoju klastrów badawczych w Polsce).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 86 (1 egz.)
Book
In basket
Przekazujemy do rąk czytelników monografię zawierającą wyniki cyklicznych systemowych badań porównawczych prowadzonych od wielu lat w Instytucie Gospodarki Światowej w ramach badań statutowych Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Celem prowadzonych analiz jest określenie pozycji konkurencyjnej Polski w Unii Europejskiej dziesięć lat po wstąpieniu naszego kraju w struktury tego ugrupowania integracyjnego. Polska gospodarka ukazana jest w szerszej perspektywie porównawczej, na tle pozostałych członków Unii Europejskiej, a w szczególności 11 państw członkowskich z regionu Europy Środkowej i Wschodniej (UE11). Konkurencyjność zdefiniowana została dla potrzeb prowadzonych w monografii analiz porównawczych jako zdolność kraju do uzyskania trwałej poprawy jakości życia, wzmocnienia pozycji ekonomicznej na rynkach zagranicznych oraz wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej. Definicja ta stanowi ogólne ramy przydatne do oceny różnorodnych zagadnień gospodarczych i społecznych składających się na pozycję konkurencyjną Polski. Prowadzone w monografii analizy wykraczają ponad proste podejście wynikowe - uwzględniają również czynniki strukturalne determinujące konkurencyjność Polski. Zrozumienie jak wiele różnorodnych czynników wyznacza konkurencyjność gospodarek, ich identyfikacja i ocena ich zmian w czasie może być podstawą do kształtowania polityki gospodarczej. Z tego względu w monografii analizie poddano poszczególne determinanty pozycji konkurencyjnej Polski, zarówno z perspektywy ilościowej, jak i jakościowej, co pozwala przewidzieć przyszłe trendy i wskazać niektóre obszary priorytetowe w polityce. Monografia składa się z trzech części, podzielonych na rozdziały, w których wyodrębniono szereg podrozdziałów. Celem części pierwszej (rozdziały 1-2) jest pokazanie zmian pozycji konkurencyjnej Polski w ciągu dekady członkostwa w UE. Na tę ocenę składają się dwa komplementarne elementy: określenie trendów rozwojowych polskiej gospodarki, z uwzględnieniem zmian poziomu życia ludności oraz wyznaczanie pozycji Polski w stosunkach gospodarczych z zagranicą. Porównanie wyników gospodarczych Polski w okresie 2004-2013 z rezultatami uzyskanymi przez inne kraje UE obejmuje analizę tempa wzrostu realnego PKB, określenie stopnia konwergencji poziomu dochodu w Polsce w stosunku do krajów UE15 oraz ocenę skali nierówności dochodowych i poziomu ubóstwa (rozdział 1). Natomiast odzwierciedleniem międzynarodowej konkurencyjności polskiej gospodarki jest wyznaczenie pozycji Polski w światowym handlu i międzynarodowych przepływach inwestycyjnych (rozdział 2). Druga część monografii (rozdziały 3-4) ma na celu identyfikację głównych czynników wyznaczających zmiany pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki w minionej dekadzie. Determinanty pozycji konkurencyjnej zostały ujęte w dwie grupy. Są to: 1) zasoby kapitału, pracy i technologii z uwzględnieniem zmian ich produktywności; 2) instytucje i ich jakość (w tym polityka gospodarcza). Szczegółową charakterystykę każdego z tych czynników uzupełnia próba ustalenia ich roli w kształtowaniu konkurencyjności polskiej gospodarki w okresie 10 lat członkostwa Polski w UE. W monografii poddano analizie nie tylko znaczenie członkostwa Polski w UE dla zmian konkurencyjności polskiej gospodarki, ale również oddziaływanie Polski na kształtowanie reguł gospodarowania i polityki unijne. Wybrane zagadnienia ilustrujące te procesy poddaje się badaniu w części trzeciej (rozdziały 5-6). W ramach pierwszego nurtu, tj. wpływu UE na konkurencyjność polskiej gospodarki przestawione są zmiany pozycji Polski w europejskich łańcuchach wartości, ewolucja kierunków polityki innowacyjnej związanej z implementacją polityki UE oraz znaczenie funduszy unijnych dla konkurencyjności Polski i przekształcenia na polskim rynku energii wynikające z polityki UE (rozdział 5). Patrząc na dorobek 10 lat członkostwa Polski w UE i wkład naszego kraju do procesów integracyjnych w Europie skupiono się na dwóch głównych jego elementach, tj. na osiągnięciach prezydencji Polski w UE w zakresie problematyki gospodarczej oraz na roli Polski w kształtowaniu współpracy gospodarczej Unii Europejskiej w ramach Partnerstwa Wschodniego (rozdział 6). Wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz dotyczące poszczególnych, szczegółowych zagadnień poddanych analizie zawarte są w końcowej części każdego z podrozdziałów. Dokonaną na tej podstawie syntetyczną ocenę znaczenia członkostwa w UE dla kształtowania konkurencyjności polskiej gospodarki zawiera podsumowanie. Określono w nim pozycję konkurencyjnej Polski w Unii Europejskiej według stanu na początku 2014 roku oraz przedstawiono sugestie dla polityki gospodarczej w kontekście implementacji strategii "Europa 2020". [nota wydawcy]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 90 (1 egz.)
Book
In basket
Spis treści : CZĘŚĆ I Porównanie wyników gospodarczych i pozycja konkurencyjna polski w 2010 roku - 1. Rozwój gospodarczy i realna konwergencja ( Analiza porównawcza wyników gospodarczych w 2010 roku, Konwergencja poziomów dochodu, Zróżnicowanie dochodów i ubóstwo w Polsce), 2. Pozycja konkurencyjna w zewnętrznych stosunkach gospodarczych (Rozwój handlu zagranicznego i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki narodowej Polski, Atrakcyjność polskiej gospodarki dla inwestorów zagranicznych, Bilans płatniczy, oficjalne aktywa rezerwowe i zadłużenie zagraniczne). CZĘŚĆ II Czynniki konkurencyjności polskiej gospodarki w 2010 roku - 3. Zasoby i ich produktywność (Zasoby ludzkie, Inwestycje i infrastruktura techniczna, Nauka, technika i innowacje, Łączna produktywność czynników wytwórczych), 4. Polityka gospodarcza, instytucje i ich jakość (Reformy i polityka ekonomiczna, Rozwój systemu finansowego, Jakość otoczenia biznesu). CZĘSC III Konkurencyjność sektora przetwórstwa przemysłowego w Polsce - 5. Przemiany polskiego sektora przemysłu w dekadzie 2000-2010 (Znaczenie przemysłu w polskiej gospodarce, Zmiany strukturalne i konkurencyjność polskiego przemysłu, Transfer zagranicznych technologii jako czynnik konkurencyjności polskiego sektora przetwórstwa przemysłowego), 6. Innowacje jako czynnik konkurencyjności polskiego przemysłu przetwórczego (Innowacyjność przemysłu przetwórczego w Polsce, Kooperacja w działalności innowacyjnej w polskim przemyśle).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 22 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia Migracyjne)
Zjawisko emigracji Polaków jest bacznie obserwowane przez polskie społeczeństwo i przyciąga coraz większą uwagę organów państwa. Od samego początku stanowi przedmiot badań naukowych, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Intrygujące są przyczyny tego nasilonego odpływu ludności, sposób funkcjonowania i tempo zakorzeniania się Polaków w innych krajach, cechy ludzi opuszczających rodzinne strony, jak również skutki emigracji dla Polski, jej regionów, społeczności lokalnych, a także osób migrujących i ich rodzin. Wiele z tych kwestii podejmują autorzy niniejszego tomu. Książka będzie pomocna w prowadzeniu zajęć z zakresu demografii, ekonomii, socjologii, a także w prowadzeniu poszczególnych segmentów zajęć dydaktycznych w szeroko pojętych naukach humanistycznych, społecznych i ekonomicznych. Może stać się także swoistym drogowskazem dla budowania polityk publicznych, w tym migracyjnych, w społeczeństwie demokratycznym i obywatelskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 28 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 77.4 (1 egz.)
Book
In basket
Spis treści : 1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw - skala, struktura (Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne na tle świata, Polskie bezpośrednie inwestycje za granicą według danych NBP, Podmioty z siedzibą w Polsce posiadające udziały w jednostkach zagranicznych - ewidencja GUS, Struktura polskich inwestycji bezpośrednich za granicą, Struktura polskich inwestycji bezpośrednich za granicą i jednostek zagranicznych według rodzajów działalności gospodarczej, Struktura polskich inwestycji bezpośrednich za granicą i jednostek zagranicznych według kraju lokaty) ; 2. Stymulanty i destymulanty aktywności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw za granicą ; 3. Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na ryzyko działalności podmiotów inwestujących (Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a ryzyko działalności krajowej, Ryzyko specjalne bezpośrednich inwestycji zagranicznych (ryzyko kraju) - szansa czy zagrożenie dla podmiotu inwestującego?) ; 4. Metody oceny efektywności bezpośrednich inwestycji zagranicznych w praktyce polskich przedsiębiorstw ; 5. Zagraniczna aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw a ich konkurencyjność ; 6. Kapitał intelektualny organizacji i wewnątrzkorporacyjny transfer zasobów a konkurencyjności polskich przedsiębiorstw - inwestorów zagranicznych (Kapitał intelektualny organizacji i jego składowe, Wykorzystanie zasobów niematerialnych do tworzenia przewagi konkurencyjnej w krajach lokaty bezpośrednich inwestycji zagranicznych, Transfer zasobów wewnątrz korporacji i jego znaczenie dla konkurencyjności polskich przedsiębiorstw) ; 7. Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw w Czechach (Inwestycje bezpośrednie w Czechach, Polskie inwestycje bezpośrednie w Czechach, Studium przypadku ľ Novaservis) ; 8. Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw na Ukrainie (Inwestycje bezpośrednie na Ukrainie, Klimat inwestycyjny, Studium przypadku - Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. 50.1 (1 egz.)
Book
In basket
Polska: Raport o konkurencyjności 2018. Rola miast w kształtowaniu przewag konkurencyjnych w Polsce stanowi kontynuację badań porównawczych na temat głównych tendencji rozwoju polskiej gospodarki, które od połowy lat 80. XX w. są prowadzone w Instytucie Gospodarki Światowej, jednostce organizacyjnej Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH). Celem tegorocznej edycji monografii jest identyfikacja tendencji zmian konkurencyjności polskiej gospodarki w latach 2010-2017 z uwzględnieniem konkurencyjności miast oraz wskazanie czynników wpływających na pozycję konkurencyjną w 2017 r. Konkurencyjność gospodarek definiuje się w niniejszym opracowaniu, wskazując na jej przejawy, do których należy przede wszystkim wzrost poziomu dobrobytu społeczeństwa przy zapewnieniu zrównoważonego wykorzystania zasobów natu­ralnych oraz proporcjonalnego podziału korzyści i kosztów wzrostu gospodarczego. W definicji uwzględniono również wymiar międzynarodowy, uwidaczniający się we wzmocnieniu pozycji krajowych dóbr i usług na rynkach zagranicznych oraz w po­prawie atrakcyjności danego terytorium dla zagranicznych czynników produkcji (w szczególności atrakcyjności dla zagranicznych inwestycji bezpośrednich). Przedmiot badań prezentowanych w niniejszej monografii to pozycja konkuren­cyjna Polski, która jest analizowana w zestawieniu z krajami, które po okresie trans­formacji systemowej w latach 90. XX w. stały się częścią Unii Europejskiej w wyniku rozszerzenia tego ugrupowania integracyjnego w latach 2004, 2007 i 2013. Metodykę zastosowaną do wyznaczenia pozycji konkurencyjnej Polski opracował zespół koordynowany przez Instytut Gospodarki Światowej SGH. Wykracza ona ponad proste podejście wynikowe i uwzględnia również czynniki strukturalne wpływające na konkurencyjność Polski. Do wyznaczenia pozycji konkurencyjnej zastosowano analizę porównawczą oraz benchmarking, przyjmując jako punkt odniesienia wyniki ekonomiczne poszczególnych krajów członkowskich oraz średnie wskaźniki dla całej UE. Inne aspekty konkurencyjności polskiej gospodarki, a w szczególności jej determinanty, są analizowane przy wykorzystaniu różnorodnych metod właściwych dla opisywanego zagadnienia (m.in. analiza statystyczno-opisowa, modelowanie ekonometryczne, rachunek wzrostu gospodarczego, analiza porównawcza, metoda dedukcji, indukcji) oraz wskaźników ekonomicznych (np. wskaźniki przewag komparatywnych w handlu zagranicznym - RCA, mierniki nierówności dochodowych, w tym współczynnik Giniego, sumaryczny indeks innowacyjności itd.).[http://wydawnictwo.sgh.waw.pl].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 84 (1 egz.)
Book
In basket
Konkurencyjność gospodarek, będąca przedmiotem badań, których wyniki przedstawiono w niniejszej monografii, jest koncepcją odnoszącą się do utrzymania trwałego wzrostu gospodarczego, poprawy poziomu życia społeczeństwa, wzmocnienia pozycji kraju na rynkach zagranicznych i wzrostu atrakcyjności dla zagranicznych czynników produkcji. W monografii wyznaczono pozycję konkurencyjną Polski w porównaniu do innych państw członkowskich Unii Europejskiej, a w szczególności tych z Europy Środkowo-Wschodniej. Analiza ukierunkowana jest na poszukiwanie odpowiedzi na następujące pytania: Jak zmieniła się pozycja konkurencyjna polskiej gospodarki w okresie 2010-2016? Jakie czynniki zadecydowały o tych zmianach? Czy i w jakim stopniu Polska wykorzystuje współpracę międzynarodową, a zwłaszcza umiędzynarodowienie narodowego systemu innowacji do budowania swojej pozycji konkurencyjnej? Jakie rekomendacje dla polityki gospodarczej wynikają z analizy zmian konkurencyjności Polski w ostatnim pięcioleciu? Przeprowadzone analizy wykazały, iż w miarę wzrostu poziomu rozwoju słabnie znaczenie konkurencji cenowej, a zwiększa się rola innych czynników kształtujących przewagi konkurencyjne, takich jak innowacje i jakość. Lepszemu wykorzystaniu tych czynników sprzyja otwarcie systemu gospodarczego na współpracę z innymi krajami. Procesy inter­nacjonalizacji mają zasadnicze znaczenie dla kształtowania polityki wzmacniania konku­rencyjności. Ważnym jej kierunkiem jest ułatwienie krajowym podmiotom dostępu do sieci międzynarodowych powiązań naukowych i biznesowych, zarówno w ramach ugrupowań integracyjnych, jak i w ramach sieci korporacji transnarodowych.[wydawnictwo.sgh].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 86 (1 egz.)
Book
In basket
Gospodarka oparta na wiedzy czyli przechodzenie od kapitału rzeczowego do kapitału intelektualnego jako najważniejszego zasobu wytwórczego. Kapitał to trzeci z klasycznych czynników produkcji, w której stanowił majątek rzeczowy. Współcześnie pojęcia kapitał używa się w oznaczeniu aktywów, które mogą być wykorzystane do osiągnięciaprzyszłych korzyści, w tym do produkcji innych aktywów.[ze wstępu].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 5.7 (1 egz.)
Book
In basket
Książka jest poświęcona czynnikom kształtującym zdolność konkurencyjną gospodarek narodowych. Autorzy przedstawili: istotę konkurencyjności gospodarki i polityki na rzecz konkurencyjności, ekonomię rozwoju i politykę wsparcia konkurencyjności w krajach rozwijających się, problemy konkurencyjności na rynku pracy, kapitał ludzki wobec konkurencyjności, rolę państwa w stymulowaniu rozwoju i konkurencyjności gospodarki, konkurencyjność regionów i metropolii, znaczenie przedsiębiorczości i innowacyjności, dizajn jako sektor przemysłów kreatywnych i determinanta konkurencyjności przedsiębiorstw. Książka jest przeznaczona dla studentów zarządzania publicznego, administracji, gospodarki publicznej, polityki społecznej, ekonomii i zarządzania. [pwe.com.pl]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. 86 (1 egz.)
Book
In basket
(Przedsiębiorczość)
Spis treści : 1. Geneza i warunki rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności (Przedsiębiorczość i innowacyjność regionalna, Cele przedsiębiorczości i innowacyjności regionalnej, Podmioty przedsiębiorczości i innowacyjności regionalnej, Uwarunkowania lokalne rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności , Innowacyjność a przedsiębiorczość regionalna, Interesariusze przedsiębiorczości i innowacyjności regionalnej, Przedsiębiorczość jako proces poszukiwania szans, Rodzaje współczesnej przedsiębiorczości) ; 2. Przedsiębiorczość i innowacyjność jako koncepcja pozyskiwania regionalnych czynników rozwojowych (Czynniki i źródła konkurencyjności regionalnej, Wartość i koszty czynników lokalizacji, Zmienność wartości czynników lokalizacji w czasie, Bariery lokalizacji w regionach, Czynniki rozwojowe miast i regionów) ; 3. Koncepcje rozwoju regionalnego (Koncepcje klasyczne, Koncepcja lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych, Koncepcja interwencjonizmu władz publicznych, Nowe koncepcje rozwoju regionalnego oparte na koncepcjach przedsiębiorczości i innowacyjności) ; 4. Uniwersytet jako koncepcja aktywizacji przedsiębiorczości i innowacyjności (Miejsce uniwersytetu w koncepcji innowacyjnej gospodarki, Przesłanki tworzenia systemu innowacyjności i kształtowania postaw innowacyjnych, Przedsiębiorczość akademicka, Czynniki wzrostu i bariery rozwojowe przedsiębiorczości akademickiej, Instytucje i instrumenty wspierające przedsiębiorczość akademicką, Akademickie inkubatory przedsiębiorczości, Rola uniwersytetów w regionach opartych na wiedzy) ; 5. Przedsiębiorstwo jako koncepcja rozwoju przedsiębiorczości w przestrzeni regionalnej ; 6. Innowacyjność regionalna (Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Systemy innowacji jako mechanizm wdrażania wiedzy do gospodarki ) ; 7. Regiony wiedzy jako strategia rozwoju regionalnego (Regiony wiedzy - koncepcja innowacyjnej gospodarki, Rola ośrodka akademickiego w kształtowaniu się regionów wiedzy, Klastry w innowacyjnym regionie) ; 8. Miasto innowacyjne jako strategia rozwoju regionalnego (Uwarunkowania innowacyjności miast według kryteriów umiejscowienia, Rola wyższych uczelni oraz centrów badawczo-rozwojowych w procesie kształtowania się innowacyjnego miasta, Koncepcja miasta innowacyjnego, Metropolia - szczególny przypadek innowacyjnego, inteligentnego miasta (smart cities)) ; 9. Innowacyjne miasta i regiony - powiązania sieciowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. 89.2 (1 egz.)
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 251)
W niniejszej pracy konkurencyjność nie jest traktowana jako cel sam w sobie. Uznaje sie ją raczej za narzędzie umożliwiające wzrost dobrobytu przez wzmocnienie strony podażowej gospodarki narodowej. Powodzenie kraju w kontekście konkurencyjności postrzega się nie tylko w kategoriach wzrostu gospodarczego, ale zwraca się uwagę na coś jeszcze, co ma w mniejszym stopniu charakter ekonomiczny i jest w pewnym sensie niemierzalne. Takim celem może być ograniczenie w kraju ubóstwa, ochrona środowiska czy podniesienie poziomu edukacji. Wzrost gospodarczy uznawany jest zwykle za warunek konieczny, ale niewystarczający. Próba przezwyciężenia występujących w literaturze przedmiotu ograniczeń w zakresie koncepcji konkurencyjności, a także brak wyczerpującego opracowania tego zjawiska stały się argumentem za podjęciem tej problematyki w niniejszej pracy. Głównym jej celem jest określenie poziomu konkurencyjności oraz dokonanie oceny międzynarodowej pozycji i zdolności konkurencyjnej polskiej gospodarki w latach 1994-2013 na tle innych państw Europy Środkowo-Wschodniej nowo przyjętych do Unii Europejskiej. Dodatkowym celem jest porównanie rezultatów osiągniętych przez kraje UE-10 z rozwiniętymi krajami Wspólnoty (UE-15), co pozwoli ustalić dystans występujący pomiędzy obiema grupami państw. Za punkt wyjścia do analizy przyjęto 1994 r., w którym Polska złożyła formalny wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej, a Rada Europejska przedstawiła państwom stowarzyszonym z Europy Środkowo-Wschodniej strategię przedakcesyjną. Objęcie badaniem minionych 20 lat pozwala na uwzględnienie w analizie istotnych czynników zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych (takich jak kryzys w 2001 r. związany z bańką internetową, uzyskanie pełnego członkostwa przez kraje EŚW w Unii Europejskiej w 2004 r. i 2007 r. czy kryzys finansowy w latach 2008-2009) i ocenę wpływu tych zjawisk na konkurencyjność poszczególnych gospodarek. Zakres czasowy badań daje ponadto możliwość uchwycenia zarysowujących się tendencji i wykluczenia zaburzeń wynikających z uwarunkowań zewnętrznych.[ksiegarniaekonomiczna.com].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 86 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again