Form of Work
Książki
(5)
Publikacje naukowe
(5)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Status
available
(4)
unavailable
(1)
Branch
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna
(5)
Author
Kowalski Arkadiusz Michał
(2)
Weresa Marzenna
(2)
zbiorowa Praca
(2)
Bal-Woźniak Teresa
(1)
Ciborowski Robert (1967- )
(1)
Dziedzic Sylwia
(1)
Götz Marta (1979- )
(1)
Kozioł Leszek
(1)
Sienkiewicz Mariusz Wiktor
(1)
Year
2020 - 2021
(2)
2010 - 2019
(6)
Time Period of Creation
2001-
(5)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Polityka innowacyjna
(5)
Gospodarka
(2)
Konkurencyjność
(2)
Polityka gospodarcza
(2)
Rozwój regionalny
(2)
Czwarta rewolucja przemysłowa
(1)
Innowacje
(1)
Innowacje ekologiczne
(1)
Model biznesowy
(1)
Polityka regionalna
(1)
Zarządzanie innowacjami
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Zielona gospodarka
(1)
Subject: time
2001-
(3)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(4)
Kraje Unii Europejskiej
(2)
Genre/Form
Monografia
(3)
Raport
(2)
Podręcznik
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(5)
Zarządzanie i marketing
(2)
Ochrona środowiska
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
8 results Filter
Book
In basket
Zarządzanie innowacjami w ujęciu podmiotowym / Teresa Bal-Woźniak. - Wydanie I. - Warszawa : PWN, copyright 2020. - 191 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.
Podręcznik jest odpowiedzią na potrzebę podjęcia przez polskie społeczeństwo i gospodarkę aktywnych przygotowań do przejścia do nowego etapu rozwoju społeczno-gospodarczego opartego na innowacyjności. Nawiązuje też do zaleceń World Economic Forum Global Competitiveness Report, w którym gospodarka Polski została zakwalifikowana do przejściowego etapu rozwoju: ze stadium drugiego, stymulowanego efektywnością, do stadium trzeciego, stymulowanego innowacjami. Podkreśla się, że rewolucja przemysłowa 4.0 zakłóca gospodarkę i społeczeństwo, wymuszając ponowne zdefiniowanie sposobu, w jaki pracujemy, żyjemy i współdziałamy ze sobą, oferując przy tym potencjał do skokowego rozwoju. W praktyce oznacza to zapotrzebowanie na nowe kompetencje o charakterze uniwersalnym. Taką metakompetencją może być innowacyjność, która wymaga konsekwentnego kształtowania szczegółowych kompetencji innowacyjnych, a konkretnie: budowania świadomości innowacyjnej, wyzwalania zaangażowania innowacyjnego, stymulowania biegłości i wspierania sprawstwa (prakseologicznej skuteczności). Większa skuteczność zarządzania innowacjami w postaci zwiększonej intensywności wprowadzania innowacji osiągalna jest zatem pośrednio, przez wcześniejsze upowszechnianie innowacyjnych postaw i zachowań ludzi, we wszystkich środowiskach ich funkcjonowania. Książka adresowana jest głównie do studentów kierunków takich jak zarządzanie czy ekonomia menedżerska. Będzie także przydatna dla wykładowców oraz osób prowadzących grupy ćwiczeniowe i projektowe, a także dla praktyków gospodarczych, kadry kierowniczej i specjalistycznej, projektantów oraz konsultantów. [Ze wstępu]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 5.3 (1 egz.)
Book
In basket
Przez wiele lat badania makroekonomiczne koncentrowały się na sektorze przemysłowym, którego produktywność była uważana za kluczowy fundament rozwoju gospodarczego. Wraz ze wzrostem udziału usług w gospodarce coraz większego znaczenia zaczęła nabierać konkurencyjność tego sektora. Jednocześnie należy zauważyć, że usługi stanowią jeden z tych rodzajów działalności gospodarczej, który podlega największym przekształceniom, związanym m.in. z wprowadzaniem innowacji. O ile wraz z rozwojem ekonomicznym obserwuje się postępującą ekspansję sektora usług, o tyle z perspektywy konkurencyjności gospodarki kluczową rolę odgrywa nie tylko rozwój całego sektora, ale przede wszystkim dynamika wzrostu określonych rodzajów usług. Do jednego z najbardziej dynamicznych segmentów tego sektora należą usługi wiedzochłonne, w przypadku których wiedza jest zarówno głównym czynnikiem produkcji, jak i zasadniczym dobrem oferowanym odbiorcom. Wśród usług wiedzochłonnych specyficzną grupę stanowią usługi biznesowe, które angażują wysokiej jakości zasoby pracy, wspomagając jednocześnie rozwój innych branż z sektora wytwórczego i usługowego. Mimo rosnącego znaczenia gospodarczego i społecznego usług istnieje wciąż istotna luka badawcza dotycząca ich znaczenia z perspektywy międzynarodowej konkurencyjności gospodarki. Powstaje zatem pytanie, w jaki sposób sektor usług może przyczynić się do wzrostu przewagi konkurencyjnej we współczesnej gospodarce światowej? Możliwych rozstrzygnięć tej kwestii poszukiwano, realizując badanie prezentowane w niniejszym raporcie. Do jego najważniejszych celów należy: - przedstawienie podstaw teoretycznych dotyczących zagadnienia konkurencyjności międzynarodowej, z uwzględnieniem najnowszego dorobku naukowego, zwłaszcza w kontekście konkurencyjności w sektorze usług; - określenie międzynarodowej pozycji konkurencyjnej Polski na tle innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz wybranych gospodarek wschodzących; - określenie stopnia rozwoju sektora usług w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem usług opartych na wiedzy, w tym zwłaszcza usług biznesowych, oraz ocena ich znaczenia z perspektywy konkurencyjności gospodarki; - zidentyfikowanie priorytetów polityki gospodarczej w zakresie rozwoju sektora usługowego w Polsce. Monografia składa się z czterech części podzielonych na rozdziały. W części I (rozdziały 1-2) zaproponowano definicję sektora usług, ze szczególnym uwzględnieniem usług wiedzochłonnych, w tym biznesowych, jak również scharakteryzowano tradycyjne i współczesne wymiary konkurencyjności w kontekście tego sektora. Ponadto opisano ramy prawne odnoszące się do świadczenia usług na unijnym rynku wewnętrznym... [z przedmowy]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 86 (1 egz.)
Book
In basket
Monografia autorstwa dr. Mariusza Wiktora Sienkiewicza podejmuje bardzo ważny, aktualny i interesujący temat badawczy dotyczący lokalnej polityki innowacji i jej roli w ramach lokalnej polityki rozwoju. Rozważania autora cechuje logiczne i precyzyjne dokonanie wywodu, poparte niemal pionierskimi badaniami na dużej próbie gmin i powiatów. Niewątpliwie zaletą pracy jest uporządkowanie pojęć i dokonanie licznych typologii dotyczących lokalnej polityki innowacji. Głównym wkładem autora w rozwój nauk społecznych, a nauk o polityce w szczególności, jest zaproponowanie nowego autorskiego paradygmatu lokalnej polityki innowacji. Walory pracy podnoszą liczne schematy i tabele. W pracy wykorzystano także obszerną i adekwatną do przedmiotu badań krajową i zagraniczną literaturę przedmiotu. [Z recenzji prof. dr. hab. Andrzeja Miszczuka]
Spis treści: Polityka rozwoju na poziomie lokalnym w perspektywie badawczej ; Specyfika systemu innowacji ; Znaczenie polityki innowacji w procesie kreowania rozwoju lokalnego ; Formy realizacji polityki innowacji w samorządzie lokalnym w świetle badań własnych ; Nowy paradygmat lokalnej polityki innowacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. 77.3 (1 egz.)
Book
In basket
W gospodarce światowej zachodzą obecnie dynamiczne zmiany związane z czwartą rewolucją przemysłową. Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) zrewolucjonizowały działalność produkcyjną i usługową oraz praktyki biznesowe. Czwarta rewolucja przemysłowa oznacza kolejny etap rewolucyjnych zmian w organizacji i kontroli całego łańcucha tworzenia wartości i cyklu życia produktów. Cyfrowa transformacja procesów produkcyjnych napędzanych przez ICT przejawia się na wiele różnych sposobów, takich jak Internet rzeczy, sztuczna inteligencja, analizy wielkich zbiorów danych, przetwarzanie danych w chmurze, rozszerzona rzeczywistość (Kagermann et al., 2013; Armengaud et al., 2017). Pojawiają się nowe modele biznesu, nowoczesne technologie stopniowo zmieniają funkcjonowanie administracji publicznej. Zmiany te przekładają się na konkurencyjność gospodarek i regionów (Porter, Heppelmann, 2014). W związku z tym pojawia się pytanie o tradycyjne i nowe wymiary konkurencyjności w dobie gospodarki cyfrowej oraz o ich znaczenie dla Polski. Poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie jest motywem przewodnim niniejszej monografii. Prowadzone w niej analizy mają na celu: - przedstawienie podstaw teoretycznych zagadnienia konkurencyjności międzynarodowej, z uwzględnieniem najnowszego dorobku nauki, - określenie międzynarodowej pozycji konkurencyjnej Polski na tle innych państw członkowskich Unii Europejskiej, - identyfikację stanu wdrażania rozwiązań czwartej rewolucji przemysłowej i Przemysłu 4.0 w polskich przedsiębiorstwach oraz ocenę znaczenia tego procesu dla kształtowania konkurencyjności gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji konkurencyjności cyfrowej, - określenie priorytetów polityki gospodarczej, pozwalającej na wykorzystanie przez Polskę szans rozwojowych związanych z czwartą rewolucją przemysłową i Przemysłem 4.0 oraz poprawę konkurencyjności cyfrowej. Monografia składa się z czterech części podzielonych na rozdziały. W części pierwszej (rozdziały 1-3) przedstawiona została współczesna definicja międzynarodowej konkurencyjności oraz jej tradycyjne i nowe wymiary. Stanowi to podstawę teoretyczną do dalszych analiz empirycznych. Na uwagę zasługują zwłaszcza scharakteryzowane w tej części monografii nowe ujęcia konkurencyjności, które wyłoniły się w dobie dążenia do inteligentnego rozwoju i pojawienia się tzw. gospodarki cyfrowej, przy jednoczesnym dążeniu do zrównoważenia społecznego i optymalnej ochrony środowiska naturalnego. Badania nad konkurencyjnością rozszerzyły swoje spektrum zainteresowania o konkurencyjność technologiczną, cyfrową, zrównoważoną społecznie i środowiskowo, instytucjonalną. Uzupełnieniem tych rozważań natury koncepcyjnej jest omówienie najważniejszych przejawów czwartej rewolucji przemysłowej i jej skutków dla gospodarki światowej Druga część monografii koncentruje się na polskiej gospodarce i jej obecnej pozycji konkurencyjnej w Unii Europejskiej. Punktem wyjściowym jest zarysowanie tendencji rozwoju Polski w latach 2010-2017 (rozdział 4) i analiza konwergencji dochodów w Polsce w stosunku do średniego poziomu UE (rozdział 5). Analiza nie ogranicza się wyłącznie do wzrostu gospodarczego - w kolejnym rozdziale omówione jest zróżnicowanie dochodów i poziom ubóstwa w Polsce, co nawiązuje do społecznego wymiaru Przemysłu 4.0 (rozdział 6). Część II zamykają rozdziały odnoszące się do współpracy Polski z zagranicą, tj. handlu zagranicznego (rozdział 7) i bezpośrednich inwestycji zagranicznych (rozdział 8). Pokazują one, jaką rolę odgrywają międzynarodowe powiązania gospodarki w transmisji osiągnięć gospodarki cyfrowej. Trzecia część monografii poświęcona jest głównym czynnikom konkurencyjności polskiej gospodarki w latach 2010-2017, z uwzględnieniem wyzwań związanych z czwartą rewolucją przemysłową. W kolejnych rozdziałach analizie poddano polską politykę gospodarczą (rozdział 9), system finansowy (rozdział 10), inwestycje i finansowanie czwartej rewolucji przemysłowej (rozdział 11) oraz stan i rozwój zasobów ludzkich niezbędnych dla wdrażania rozwiązań cyfrowych (rozdział 12). Ostatni rozdział w tej części podsumowuje te analizy, pokazując zmiany łącznej produktywności czynników wytwórczych w Polsce z perspektywy Przemysłu 4.0 (rozdział 13).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 86 (1 egz.)
Book
In basket
"Recenzowana monografia stanowi kompleksowe, pod wieloma względami oryginalne, o istotnych walorach merytoryanych i poznawaych rozwiązanie problemu ekoinnowacji regionalnych.(...) Pozwala dostarczyć decydentom politycznym poszczególnych województw narzędzia budowy procesowego modelu tworzenia regionalnych strategii ekoinnowacji oraz modelu oceny ekoinnowacyjnej dojrzałości opracowanych regionalnych strategii ekoinnowacji. Zbudowane modele i narzędzie badawcze na potrzeby niniejszej monografii może posłużyć praktyce, ponieważ wypełnia założenie, że dyscyplina nauk o zarządzaniu powinna służyć życiu gospodarczemu i społecznemu".[ksiegarniaekonomiczna.pl].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 5.3 (1 egz.)
E-book
In basket
Artykuły prezentowane w niniejszym numerze „Ekonomii XXI Wieku” poruszają szeroki przekrój problemów współczesnej gospodarki światowej. Przeważająca większość tekstów skupia się na wymianie międzynarodowej, analizując jej bardzo zróżnicowane aspekty – w układzie zarówno przedmiotowym, jak i geograficznym. Pozostałe zaś poświęcone są takim zagadnieniom szczegółowym, istotnym z punk¬tu widzenia nauk ekonomicznych, jak innowacyjność, energetyka, optymalizacja kosztów czy aktywność zawodowa i rynek pracy.[..] W imieniu Komitetu Redakcyjnego serdecznie dziękuję Autorom za podjęcie trudu przygotowania artykułów, a Czytelnikom życzę, aby lektura prezentowanych opracowań pozwoliła na poszerzenie wiedzy o procesach ekonomicznych zachodzących w otaczającym nas świecie oraz stanowiła przyczynek do własnych dociekań naukowych. Wawrzyniec Michalczyk
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Niniejszy numer jest ukierunkowany na problematykę innowacji w jej poszczególnych obszarach tematycznych z uwzględnieniem uwarunkowań i determinant zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Celem jest prezentacja poglądów i badań specjalistów zajmujących się teorią i praktyką szeroko rozumianych innowacji, reprezentujących różne dyscypliny naukowe, instytucje i doświadczenie zawodowe, jak też inspirowanie dalszych analiz i działań. W treści publikacji wyróżniono kilka nurtów, w których pomieszczono artykuły omawiające wybrane problemy innowacji. Pierwszy nurt obejmuje rozważania na temat innowacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem, z uwzględnieniem otoczenia instytucjonalnego. Wątki badawcze poruszane w prezentowanych tekstach dotyczą szerokiego spektrum innowacji w procesie zarządzania, a mianowicie kontekstu nadzoru właścicielskiego, strategii zarządzania, modeli biznesowych, negocjacji, sposobu finansowania działalności innowacyjnej czy przedsiębiorczości. W ramach tego nurtu przedstawiono również genezę polityki innowacyjnej krajów rozwijających się na przykładzie Indii. Nurt drugi został zawężony do problematyki innowacji w zarządzaniu organizacjami należącymi do sektora usług turystycznych. Innowacyjność organizacji działających w obszarze turystyki jest przedmiotem coraz większego zainteresowania zarówno badaczy, jak i praktyków gospodarki turystycznej. Wynika to z poszukiwania innowacyjnych rozwiązań przez firmy specjalizujące się w turystyce, ale też ze wzrostu oczekiwań klientów. Kolejny nurt oscyluje wokół problematyki zarządzania wiedzą w kontekście metodologii zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa ukierunkowanego na generowanie postępu naukowego, technicznego, ekonomicznego i organizacyjnego. Obejmuje on także kwestie zarządzania wiedzą w obszarach zarządzania jakością, polityki informacyjnej czy analizy instrumentów wspomagających zarządzanie wiedzą w urzędach administracji samorządowej. Interesującym ujęciem zagadnienia innowacji w organizacjach jest wątek badawczy dotyczący dydaktyki kognitywnej w kontekście nowatorskich metod badawczych, w dziedzinie metodyki prowadzenia prac badawczych. Niniejsza publikacja powinna być inspiracją do dalszych badań i rozważań na temat potencjału innowacyjnego, zdolności innowacyjnej, działalności innowacyjnej czy innowacji.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again