Form of Work
E-booki
(8)
IBUK Libra
(8)
Książki
(8)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(7)
unavailable
(1)
Branch
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna
(8)
Author
Graczyk Andrzej
(3)
Wojtkowska-Łodej Grażyna
(2)
zbiorowa Praca
(2)
Bógdał-Brzezińska Agnieszka
(1)
Chorośnicki Michał
(1)
Ciechelska Agnieszka
(1)
Ciesielska-Klikowska Joanna
(1)
Czulda Robert
(1)
Domagała Michał (1949- )
(1)
Grzebyk Patrycja
(1)
Heffner Krystian (1951- )
(1)
Kaczmarski Marcin (1979- )
(1)
Kałążna Klaudia
(1)
Kostecki Wojciech
(1)
Kowerski Mieczysław
(1)
Kuczyński Ernest
(1)
Kupiecki Robert
(1)
Kuźniar Roman
(1)
Lakomy Miron
(1)
Maśloch Grzegorz
(1)
Michałowska Grażyna
(1)
Mickiewicz Piotr (1966- )
(1)
Pronińska Kamila
(1)
Rosicki Remigiusz
(1)
Sokołowicz Mariusz E
(1)
Sokołowska Patrycja
(1)
Szablewski Andrzej T
(1)
Walkowiak Anna
(1)
Wojciechowski Sebastian
(1)
Wróbel Anna
(1)
Zalas-Kamińska Katarzyna
(1)
Ziętek Agata Wiktoria
(1)
Śledź Piotr
(1)
Year
2010 - 2019
(13)
2000 - 2009
(3)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(16)
Subject
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
(7)
Energetyka
(4)
Miasta
(2)
Paliwa
(2)
Energetyka odnawialna
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Grupy nacisku
(1)
Innowacje
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Polityka energetyczna
(1)
Polityka regionalna
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Rynek energii elektrycznej
(1)
Rynek pracy
(1)
Subject: time
2001-
(3)
1989-2000
(2)
1901-2000
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Rosja
(1)
Genre/Form
Dane statystyczne
(1)
Opracowanie
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
17 results Filter
E-book
In basket
Mimo że energetyka, w tym zwłaszcza elektroenergetyka, już od lat 80. XX wieku podlega procesom liberalizacji, których celem jest rozszerzanie pola do działania sił rynkowych, to stanowi ona nadal przedmiot szerokiej ingerencji państwa. Uwaga ta w nie mniejszym stopniu odnosi się także do krajowej energetyki, w której proces liberalizacji trwa od początku lat 90. Minionego wieku. Ingerencja państwa w energetyce dokonuje się za pośrednictwem zarówno polityki właścicielskiej państwa – tam gdzie nadal zachowana została publiczna forma własności przedsiębiorstw energetycznych – jak i polityki energetycznej oraz szeroko rozumianej polityki regulacyjnej. Ingerencja ta jest nadal na tyle głęboka, że kreowane przez nią uwarunkowania działania przedsiębiorstw energetycznych stanowią podstawowe determinanty rozwoju energetyki. W tym kontekście lokuje się tematyka tej książki. Podjęte w kolejnych rozdziałach problemy odnoszą się do tych uwarunkowań działania unijnej i krajowej energetyki, które wynikają z polityki energetycznej Unii Europejskiej oraz polityki regulacyjnej w wybranych obszarach ochrony środowiska oraz w obszarze regulacji ekonomicznej. /Ze Wstępu/
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Authority data
Polityka energetyczna (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Polityka publiczna (hasło przedmiotowe) ; Polityka wewnętrzna (hasło przedmiotowe)
zob. też Bezpieczeństwo energetyczne państwa (hasło przedmiotowe) ; Efektywność energetyczna (hasło przedmiotowe) ; Energetyka (hasło przedmiotowe) ; Odnawialne źródła energii (hasło przedmiotowe) ; Prawo energetyczne (hasło przedmiotowe) ; Projekt "Efektywność energetyczna w praktyce" (hasło przedmiotowe) ; Projekt EnercitEE (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Energy policy
Book
In basket
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna: wszystkie egzemplarze są wypożyczone Zamawiam wydanie
Cz. I Cele i priorytety polskiej prezydencji w UE w dziedzinie energetyki, Polityka energetyczno-klimatyczna UE a decyzje dotyczące inwestycji energetycznych w nowe moce wytwórcze, Import gazu ziemnego do Polski. Implikacje dla polityki energetycznej Polski, Europejska polityka energetyczna i liberalizacja rynku energii. ; Cz. II - Intensyfikacja procesów fuzji i przejęć jako efekt liberalizacji rynków energii w UE. Liberalizacja rynków energii elektrycznej w krajach przechodzących transformację ekonomiczną - ujęcie retrospektywne, Wykorzystywanie prawa wyboru sprzedawcy energii elektrycznej w Polsce - studium przypadków odbiorców instytucjonalnych, Aukcje energii elektrycznej w warunkach rynków oligopolistycznych, Fundusze majątkowe oparte na surowcach energetycznych. Cz. III - Bezpieczeństwo elektroenergetyczne w krajowych i unijnych regulacjach prawnych, Bezpieczeństwo energetyczne Polski po przystąpieniu do UE. Stan obecny, Fundusze unijne a bezpieczeństwo energetyczne Polski, Rola transportu skroplonego gazu ziemnego w zwiększaniu bezpieczeństwa energetycznego Europy. Cz. IV - Doktryna zrównoważonego rozwoju w polityce energetycznej Chińskiej Republiki Ludowej, Polityka klimatyczno-energetyczna: wyzwanie dla litewskiej gospodarki, Uwarunkowania rozwoju odnawialnych źródeł energii w Republice Federalnej Niemiec, Opłacalność budowy bloku energetycznego 858 MW z instalacją CCS, System "białych certyfikatów" - oddziaływanie ekonomiczno-społeczne, skuteczność w kontekście poprawy efektywności energetycznej, Analiza i ocena europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 w latach 2005-2010.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. 138.1 (1 egz.)
E-book
In basket
Katedra Ekonomii Ekologicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w grudniu 2012 roku zorganizowała konferencję naukową „Zasobooszczędne gospodarowanie”. Przyczyną zajęcia się taką problematyką było ogłoszenie przez Komisję Europejską w 2010 roku komunikatu: EUROPA 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Jednym z projektów tematycznych tej strategii jest „Europa efektywnie korzystająca z zasobów”. Jest to projekt na rzecz uniezależnienia wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów, przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, większego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, modernizacji transportu oraz propagowania efektywności energetycznej. Ogłoszony we wrześniu 2011 roku dokument Komisji Europejskiej „Plan działania na rzecz zasobooszczędnej Europy” (KOM (2011) 571 wersja ostateczna) przedstawia na wstępie następującą wizję: „Do 2050 r. gospodarka UE rozwija się, przestrzegając ograniczeń dostępności zasobów, nie przekraczając poziomów krytycznych dla planety, przyczyniając się tym samym do globalnego przekształcenia gospodarczego. Nasza gospodarka jest konkurencyjna, sprzyja włączeniu społecznemu i zapewnia wysoki poziom życia przy dużo mniejszym wpływie na środowisko. Prowadzona jest zrównoważona gospodarka wszystkich zasobów, od surowców po energię, wodę, powietrze, grunty i glebę. Zrealizowano główne etapy w zakresie zmiany klimatu, zachowując, promując i w znacznym stopniu odbudowując różnorodność biologiczną i stanowiące jej podstawę funkcje ekosystemu”. Ta śmiała wizja skłania do pytania, w jakim miejscu jesteśmy obecnie i czy możliwe będzie przeorientowanie gospodarowania w kierunku umożliwiającym osiągnięcie zakreślonych celów? Głębokość zmian będzie tym większa, im bardziej jesteśmy obecnie odlegli od modelu zasobooszczędnego gospodarowania. Zmiany mają się dokonać w okresie bardzo krótkim, krótszym od przewidywanej długości aktywności zawodowej osób rozpoczynających obecnie pracę. Istotne znaczenie ma też identyfikowanie barier, jakie mogą przeszkodzić w przestawianiu gospodarki. Mogą one tkwić w obecnym systemie gospodarowania i zarządzania zasobami środowiska, ale mogą także być tworzone w przyszłości, jeśli procesy zmian nie zostaną właściwie zaprogramowane i wdrożone. Niewątpliwie warunkiem koniecznym do pomyślnego przechodzenia do gospodarki zasobooszczędnej jest zapewnienie wyższej efektywności wykorzystania energii, a dzięki temu ograniczenie niekorzystnych wpływów gospodarowania energią na klimat. Od efektów osiąganych w tych obszarach są z kolei zależne postępy w dziedzinie lepszego wykorzystania zasobów użytkowanych rolniczo oraz zasobów przyrodniczych wykorzystywanych nie tylko w rolnictwie, ale także w gospodarce turystycznej, leśnictwie czy rekreacji. Celem zebrania artykułów w tym układzie tematycznym była próba wielo-aspektowego spojrzenia na gospodarowanie wybranymi zasobami przyrodniczymi w Polsce. Zamieszczone w niniejszym opracowaniu artykuły miały za podstawę referaty wygłoszone na wspomnianej konferencji. Prezentują one ujęcie „zasobowe” – odnoszą się do wybranych dziedzin, w których występuje i będzie występować orientacja na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów przyrodniczych. Wyodrębniono trzy podstawowe grupy problemowe. Są to: energia i klimat, rolnictwo, wycena zasobów przyrodniczych. Uzupełnieniem tego ujęcia są artykuły zamieszczone w opracowaniu: „Polityka zrównoważonego i zasobooszczędnego gospodarowania” (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 318). Celem zebranych tam artykułów jest analiza i ocena ocena działań, instrumentów, czynników, warunków i ograniczeń ekonomicznych w procesie przechodzenia gospodarki polskiej do wymagań określonych w strategii Europa 2020.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna: można wypożyczyć sygn. 138.1; Zarezerwuj egzemplarz (1 egz.)
Spis treści : Część I - Polityczne determinanty bezpieczeństwa energetycznego Europy Środkowej (Bezpieczeństwo energetyczne we współczesnej securitologii, Unia Europejska a bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowej, Instrumenty prawne Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa po reformie dokonanej Traktatem Lizbońskim, Bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowej w unijnej polityce wobec Azji Środkowej, Alternative transit routes: Southern threat for Ukrainę and CEE?, Od konfliktu rosyjsko-ukraińskiego do wyborów. Główne polityczne i ekonomiczne uwarunkowania niemieckiej polityki gazowej). Część II - Federacja Rosyjska a problem bezpieczeństwa energetycznego Europy Środkowej (Zewnętrzna polityka energetyczna Federacji Rosyjskiej, Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście polityki energetycznej Federacji Rosyjskiej, Rosyjska polityka energetyczna a bezpieczeństwo Polski, Rola Rosji w zapewnieniu globalnego bezpieczeństwa energetycznego, Gazociągi podmorskie w polityce bezpieczeństwa energetycznego północnej części Europy Środkowej, Bezpieczeństwo transportu ropy naftowej na Morzu Bałtyckim). Część III - Polska wobec procesu przeobrażeń kształtu bezpieczeństwa energetycznego Europy Środkowej (Bezpieczeństwo energetyczne wobec uwarunkowań społecznych na przykładzie Polski, Polityczno-prawne aspekty polityki energetycznej w Polsce, Polska wobec importu skroplonego gazu ziemnego. Szanse - zagrożenia - wyzwania, Polska a pakiet energetyczno-klimatyczny Unii Europejskiej, Odnawialne źródła energii. Realna alternatywa czy mit?, Węgiel kamienny jako atut polskiej gospodarki, Bezpieczeństwo energetyczne w polskiej debacie publicznej w okresie 21.10.2007-9.01.2009 r. w świetle debat parlamentarnych, Cywilne służby specjalne a bezpieczeństwo energetyczne III Rzeczpospolitej).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 138.1 (1 egz.)
E-book
In basket
Upadek muru berlińskiego był największym wydarzeniem w historii powojennych Niemiec i jednym z najistotniejszych w historii Europy ostatnich 70 lat. Przyniósł on także ponowne zjednoczenie Republiki Federalnej, które z jednej strony stanowiło wyzwanie dla całego Starego Kontynentu, z drugiej zaś odmieniło życie polityczne, gospodarcze i społeczne podzielonego przez niespełna pół wieku narodu. Jakie przeobrażenia zaszły w RFN od momentu zjednoczenia? Jakim wyzwaniom będzie musiał sprostać nasz zachodni sąsiad w najbliższych latach? Jakie czynniki miały decydujący wpływ na rozwój tego kraju po roku 1990? Autorzy monografii odpowiadają na te i podobne pytania oraz objaśniają rolę Niemiec w XXI wieku. Prezentowana publikacja jest interdyscyplinarną próbą sporządzenia bilansu ostatnich 25 lat niemieckiej historii. Autorzy - politolodzy, historycy oraz germaniści - dokonują oceny najważniejszych wydarzeń politycznych, gospodarczych i kulturalnych, które miały decydujący wpływ na rozwój RFN po roku 1990, kiedy nastąpiło zjednoczenie dwóch państw niemieckich.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna: można wypożyczyć sygn. 138.1; Zarezerwuj egzemplarz (1 egz.)
Treść : Zagadnienia ogólne (1.Bezpieczeństwo energetyczne, 2.Interes jako kategoria analityczna); CZĘŚĆ I Analiza potencjału energetycznego UE - Rozdz. I: Potencjał energetyczny UE w wymiarze globalnym (1. Potencjał energetyczny w ujęciu teorii stosunków międzynarodowych i międzynarodowych stosunków gospodarczych, 2. Zasoby energetyczne, 3. Produkcja i konsumpcja energii, 4. Światowy rynek - eksport i import energii) ; Rozdz. II: Ocena potencjału i bezpieczeństwa energetycznego UE. CZĘŚĆ II Polityka bezpieczeństwa energetycznego UE - Rozdz. III: Rozwój polityki energetycznej w WE/UE (I etap rozwoju polityki energetycznej WE/UE - lata 1950 - 1970, II etap rozwoju polityki energetycznej WE/UE - lata 1970 - 1990, III etap rozwoju polityki energetycznej WE/UE - lata 90-te XX wieku, Przesłanki rozwoju oraz główne cele polityki energetycznej WE/UE). Rozdz. IV: Wybrane rozwiązania instytucjonalne w energetyce UE (1.Zasada dostępu stron trzecich (TPA), 2.Rozdział działalności w zakresie energetyki (unbundling), 3.Instytucja regulatora rynku energetycznego, 4.Transeuropejskie sieci energetyczne (TEN - E). Rozdz. V: Bezpieczeństwo energetyczne w wybranych dokumentach UE (1.Karta Energetyczna i Traktat Karty Energetycznej, 2.Zielona Księga: Ku europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego, 3.Zielona Księga: O efektywności energetycznej, 4.Zielona Księga: Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii, 5.Polityka energetyczna dla UE, 6.Zielona Księga: W kierunku bezpiecznej, zrównoważonej i konkurencyjnej europejskiej sieci energetycznej, 7.Rekonstrukcja modelu polityki bezpieczeństwa energetycznego UE) ; CZĘŚĆ III Interesy i grupy interesów w energetyce UE. Rozdział VI: Analiza interesów w polityce bezpieczeństwa energetycznego w UE (1.Interesy globalne, 2.Interesy geopolityczne, 3.Interesy poszczególnych państw członkowskich UE). Rozdz. VII: Analiza interesów na wybranych rynkach energii UE (1.Rynki energetyczne, 2.Interesy na rynku energii elektrycznej, 3.Interesy na rynku gazu).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 138.1 (1 egz.)
E-book
In basket
Zmiana ustroju gospodarczego i społecznego, jaka nastąpiła w Polsce po roku 1989, wymagała także nowej polityki ekologicznej. Polityka taka została przyjęta przez Radę Ministrów w 1990 r., a w roku następnym przez Sejm i Senat. Była pierw¬szym dokumentem, który w kompleksowy sposób formułował politykę ekologiczną dla okresu transformacji systemowej w Polsce – od gospodarki centralnie planowa¬nej do gospodarki rynkowej. Polityka ekologiczna wskazywała na nową koncepcję rozwoju, określaną mianem ekorozwoju. Jednak skupiano się głównie na zerwaniu z problemami i patologiami, które nagromadziły się w okresie gospodarki centralnie planowanej. Polityka ta obowiązywała w latach 1991-2000... Andrzej Graczyk
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Artykuły prezentowane w niniejszym numerze „Ekonomii XXI Wieku” poruszają szeroki przekrój problemów współczesnej gospodarki światowej. Przeważająca większość tekstów skupia się na wymianie międzynarodowej, analizując jej bardzo zróżnicowane aspekty – w układzie zarówno przedmiotowym, jak i geograficznym. Pozostałe zaś poświęcone są takim zagadnieniom szczegółowym, istotnym z punk¬tu widzenia nauk ekonomicznych, jak innowacyjność, energetyka, optymalizacja kosztów czy aktywność zawodowa i rynek pracy.[..] W imieniu Komitetu Redakcyjnego serdecznie dziękuję Autorom za podjęcie trudu przygotowania artykułów, a Czytelnikom życzę, aby lektura prezentowanych opracowań pozwoliła na poszerzenie wiedzy o procesach ekonomicznych zachodzących w otaczającym nas świecie oraz stanowiła przyczynek do własnych dociekań naukowych. Wawrzyniec Michalczyk
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
(Studia Europejskie.)
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna: można wypożyczyć sygn. 138.1; Zarezerwuj egzemplarz (1 egz.)
Treść:R.1. Czym jest bezpieczeństwo energetyczne? (1. Rozumienie bezpieczeństwa energetycznego, 2. Zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa energetycznego, 3. Globalna sytuacja energetyczna na początku XXI wieku) ; R 2. Sytuacja energetyczna Unii (1. Sytuacja prawna, 2. Bilans energetyczny UE-27, 3. Trasy dostaw surowców i sieć wewnątrzeuropejska, 4. Bilans energetyczny poszczególnych państw członkowskich, 5. Aktorzy wewnętrzni - europejskie koncerny energetyczne) ; R 3. Zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa energetycznego Unii, R 4. Unijna koncepcja bezpieczeństwa energetycznego na tle wizji państw członkowskich, R 5. Działania Unii na rzecz bezpieczeństwa energetycznego - geopolityka (1. Dywersyfi kacja tras dostaw i źródeł surowców, 2. Polityka Unii wobec poszczególnych dostawców 3. Współpraca wielostronna) ; R 6. Działania Unii na rzecz bezpieczeństwa energetycznego - podejście liberalne ; R 7. Działania Unii na rzecz bezpieczeństwa energetycznego - podejście alternatywne (1. Punkt wyjścia - zmiana klimatu, 2. Odnawialne źródła energii, 3. Efektywność energetyczna i oszczędzanie energii, 4. Węgiel, 5. Energetyka jądrowa)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 138.1 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 77.4 (1 egz.)
E-book
In basket
Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych jest dziedziną (częścią składową) ekonomii, w której ramach bada się statyczne i dynamiczne uwarunkowania podejmowania decyzji dotyczących wykorzystania zasobów i walorów środowiska przyrodniczego. Powstała w wyniku współczesnego kryzysu surowcowo-energetycznego oraz internacjonalizacji (globalizacji) degradacji środowiska, co oznacza, że wspomniane wybory są dokonywane w warunkach coraz bardziej odczuwalnej ograniczoności dostępnych zasobów. Optymalizacja wykorzystania zasobów środowiska – jako jeden z kluczowych problemów ekonomii środowiska – implikuje potrzebę stworzenia określonych ram instytucjonalno-prawnych. Miałyby one ograniczyć negatywny i stymulować pozytywny wpływ działalności ekonomicznej i społecznej na dostępność i jakość szeroko rozumianych zasobów naturalnych. Polityka ekologiczna, w której ramach formułuje się i wdraża owe działania, jest realizowana w skali globalnej, regionalnej, makroekonomicznej i lokalnej. Niniejsze opracowanie ma na celu wskazanie współczesnych trendów zmian jej podstaw teoretycznych, a także charakterystykę wybranych obszarów działań realizacyjnych. […] Dla wyboru odpowiedniej polityki ochrony środowiska w kontekście znalezienia kompromisu pomiędzy dążeniem do maksymalizacji użyteczności (zysku) a koniecznością ochrony zasobów przyrodniczych istotne znaczenie mają: skuteczność, efektywność i sprawiedliwość. Prezentowane artykuły powinny stanowić wkład do dyskusji nad ewolucją ekonomii środowiska i działań praktycznych (formułowanych na szczeblu Unii Europejskiej oraz na poziomie państw członkowskich) w kontekście spełnienia tych kryteriów. Byłby to przyczynek do odpowiedzi na wiele współczesnych wyzwań gospodarczych, społecznych i politycznych, zwłaszcza w aspekcie rozwoju trwałego i zrównoważonego. Agnieszka Becla, Karol Kociszewski
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna: można wypożyczyć sygn. 155; Zarezerwuj egzemplarz (1 egz.)
W gospodarce światowej nasila się wiele niekorzystnych zjawisk, wymuszających nowe podejście zarówno do polityki energetycznej, zasobów naturalnych, jak i środowiska naturalnego. Systematyczny wzrost cen surowców energetycznych, rosnące zapotrzebowanie na energię, awarie systemów energetycznych , wzrastające zanieczyszczenie środowiska oraz napięcia polityczne wymagają nowego podejścia do prowadzenia szeroko definiowanej polityki energetycznej . Energetyka będąc strategicznym sektorem gospodarki każdego państwa wpływa w istotny sposób na jego społeczno-gospodarcze uwarunkowania. Jest także sektorem gospodarki o szkodliwym wpływie na środowisko naturalne, a tym samym i na zdrowie ludzkie. W bezpośredni sposób oddziałuje zatem również na poziom i jakość życia obywateli.[/wydawnictwo.sgh.waw.pl].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 155 (1 egz.)
No cover
E-book
In basket
W numerze [Contents] Roman Kuźniar: Zbigniew Brzeziński – dziedzictwo myśli i działania [Zbigniew Brzeziński – Legacy of Thoughts and Actions], s. 11–12; Robert Kupiecki: Zbigniew Brzeziński – strateg w świecie wartości [Zbigniew Brzeziński – A Strategist in the World of Values], s. 13–20. S T U D I A [S T U D I E S] Patrycja Grzebyk: Powrót wojny totalnej – eliminacja celów w nie międzynarodowych konfliktach zbrojnych [Return of the Total War – Elimination of Targets in Non-international Armed Conflicts], doi 10.7366/020909612201701, s. 21–34; Grażyna Michałowska: Odpowiedzialność karna za niszczenie dóbr kultury w czasie konfliktów zbrojnych [Criminal Responsibility for the Destruction of Cultural Property in the Course of Armed Conflicts], doi 10.7366/020909612201702, s. 35–56; Miron Lakomy: Intensyfikacja rywalizacji mocarstw jako zagrożenie militarne dla bezpieczeństwa międzynarodowego w drugiej dekadzie XXI wieku [Intensification of Rivalry among Global Powers as a Military Threat to International Security in the Second Decade of the 21st Century], doi 10.7366/020909612201703, s. 57–72; Kamila Pronińska: Rozwój odnawialnych źródeł energii a wymiar geostrategiczny bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej [The Development of Renewable Energy and the Geostrategic Dimension of the European Union’s Energy Security], doi 10.7366/020909612201704, s. 73–92; Robert Czulda: Priorytety i kierunki polityki energetycznej i gospodarczej Iranu po umowie jądrowej z 2015 roku [Priorities and Directions for the Energy and Economic Policy of Iran Since the 2015 Nuclear Deal], doi 10.7366/020909612201705, s. 93–118; Piotr Śledź: Neofunkcjonalizm i liberalizm międzyrządowy a bezpieczeństwo międzynarodowe [The Neo-functional and Intergovernmental Liberalism Approach to International Security], doi 10.7366/020909612201706, s. 119–142; Michał Chorośnicki: Strategia zmian – czy zmiany strategii? [A Strategy of Change – or a Change of Strategy?], doi 10.7366/020909612201707, s. 143–152. S P R A W O Z D A N I A [R E P O R T S] Anna Wróbel Sprawozdanie z piątego międzynarodowego Kongresu Studiów Międzynarodowych (Global International Studies Conference) pt. Dialogue Across Borders in Turbu lent Times: Addressing Global Challenges – organizowanego przez World International Studies Committee, 1–3 kwietnia 2017 r., Tajpej [Report on the Fifth Global International Studies Conference “Dialogue Across Borders in Turbulent Times: Addressing Global Challenges” organized by the World International Studies Committee, 1–3 April 2017, Taipei], s. 153–158; Piotr Śledź, Anna Walkowiak: Sprawozdanie z I Spotkania Konsorcjum akademickich zakładów studiów strategicznych (i bezpieczeństwa) – 10 kwietnia 2017 r. [Report on the First Meeting of the Consortium of Academic Institutes of Strategic (and Security) Studies – 10 April 2017], s. 159–168. O P I N I E I K O M E N T A R Z E [O P I N I O N S A N D C O M M E N T A R I E S] Wojciech Kostecki: Dzień przed. Perspektywy „wielkiej wojny” [The Day Before. The Prospects of a “Great War”], s. 169–179; Sebastian Wojciechowski: Współczesne studia strategiczne – między bright i dark side of the moon. Główne obszary badań i towarzyszące temu wyzwania [Contemporary Strategic Studies – Between the Bright and the Dark Side of the Moon. The Main Areas of Research and the Related Challenges], s. 180–190; Agnieszka Bógdał-Brzezińska: Państwo a wojna. Rozważania z pogranicza teorii i historii stosunków międzynarodowych [The State and the War. Solutions from the Intersection of the Theory and History of International Relations], s. 191–204. R E C E N Z J E [R E V I E W S] Agata Wiktoria Ziętek: Enrico Fels, Shifting Power in Asia-Pacific? The Rise of China, Sino-US Competition and Regional Middle Power Allegiance, s. 205–208; Katarzyna Zalas-Kamińska: Adam Leszczyński, Eksperymenty na biednych. Polityczny, moralny i ekonomiczny spór o to, jak pomagać skutecznie [Experimenting on the Poor. The Political, Moral and Economic Dispute on How to Help Effectively], s. 209–215.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Tytuł poświęcony jest teoretycznym i empirycznym pracom z zakresu ilościowych badań regionalnych, a zwłaszcza analiz i prognoz rozwoju gospodarczego oraz ocen koniunktury gospodarczej, przedsiębiorczości, innowacji, kapitału intelektualnego, rynku pracy na poziomie regionalnym a także współpracy międzyregionalnej i transgranicznej. W kwartalniku prezentowane są artykuły i komunikaty z badań z zastosowaniem metod analizy statystycznej, opracowywania badań ankietowych, modelowania ekonometrycznego, taksonomii, klasyfikacji oraz pozyskiwania wiedzy.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again