Form of Work
E-booki
(11)
IBUK Libra
(11)
Książki
(9)
Publikacje naukowe
(2)
Status
available
(6)
unavailable
(3)
Branch
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna
(9)
Author
Graczyk Andrzej
(2)
Haliżak Edward
(2)
Ciechelska Agnieszka
(1)
Ciesielska-Klikowska Joanna
(1)
Domagała Michał (1949- )
(1)
Edward M. Haliżak
(1)
Haliżak Edward M
(1)
Heffner Krystian (1951- )
(1)
Kaczmarski Marcin (1979- )
(1)
Kałążna Klaudia
(1)
Kowerski Mieczysław
(1)
Kuczyński Ernest
(1)
Kuźniar Roman
(1)
Maśloch Grzegorz
(1)
Mickiewicz Piotr (1966- )
(1)
Rosicki Remigiusz
(1)
Sokołowicz Mariusz E
(1)
Sokołowska Patrycja
(1)
Szyrski Mariusz
(1)
Wojtkowska-Łodej Grażyna
(1)
Year
2010 - 2019
(17)
2000 - 2009
(3)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(20)
Language
Polish
(20)
Subject
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
(7)
Energetyka
(4)
Miasta
(2)
Paliwa
(2)
Polityka energetyczna
(2)
Rynek energii elektrycznej
(2)
Energetyka odnawialna
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Grupy nacisku
(1)
Innowacje
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Polityka regionalna
(1)
Prawo energetyczne
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Rynek pracy
(1)
Subject: time
2001-0
(2)
1901-2000
(1)
1989-
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Rosja
(1)
Genre/Form
Dane statystyczne
(1)
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
21 results Filter
Authority data
Polityka energetyczna (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Polityka publiczna (hasło przedmiotowe) ; Polityka wewnętrzna (hasło przedmiotowe)
zob. też Bezpieczeństwo energetyczne państwa (hasło przedmiotowe) ; Efektywność energetyczna (hasło przedmiotowe) ; Energetyka (hasło przedmiotowe) ; Odnawialne źródła energii (hasło przedmiotowe) ; Prawo energetyczne (hasło przedmiotowe) ; Projekt "Efektywność energetyczna w praktyce" (hasło przedmiotowe) ; Projekt EnercitEE (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Energy policy
Book
In basket
Cz. I Cele i priorytety polskiej prezydencji w UE w dziedzinie energetyki, Polityka energetyczno-klimatyczna UE a decyzje dotyczące inwestycji energetycznych w nowe moce wytwórcze, Import gazu ziemnego do Polski. Implikacje dla polityki energetycznej Polski, Europejska polityka energetyczna i liberalizacja rynku energii. ; Cz. II - Intensyfikacja procesów fuzji i przejęć jako efekt liberalizacji rynków energii w UE. Liberalizacja rynków energii elektrycznej w krajach przechodzących transformację ekonomiczną - ujęcie retrospektywne, Wykorzystywanie prawa wyboru sprzedawcy energii elektrycznej w Polsce - studium przypadków odbiorców instytucjonalnych, Aukcje energii elektrycznej w warunkach rynków oligopolistycznych, Fundusze majątkowe oparte na surowcach energetycznych. Cz. III - Bezpieczeństwo elektroenergetyczne w krajowych i unijnych regulacjach prawnych, Bezpieczeństwo energetyczne Polski po przystąpieniu do UE. Stan obecny, Fundusze unijne a bezpieczeństwo energetyczne Polski, Rola transportu skroplonego gazu ziemnego w zwiększaniu bezpieczeństwa energetycznego Europy. Cz. IV - Doktryna zrównoważonego rozwoju w polityce energetycznej Chińskiej Republiki Ludowej, Polityka klimatyczno-energetyczna: wyzwanie dla litewskiej gospodarki, Uwarunkowania rozwoju odnawialnych źródeł energii w Republice Federalnej Niemiec, Opłacalność budowy bloku energetycznego 858 MW z instalacją CCS, System "białych certyfikatów" - oddziaływanie ekonomiczno-społeczne, skuteczność w kontekście poprawy efektywności energetycznej, Analiza i ocena europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 w latach 2005-2010.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. 138.1 (1 egz.)
Book
In basket
Spis treści : Część I - Polityczne determinanty bezpieczeństwa energetycznego Europy Środkowej (Bezpieczeństwo energetyczne we współczesnej securitologii, Unia Europejska a bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowej, Instrumenty prawne Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa po reformie dokonanej Traktatem Lizbońskim, Bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowej w unijnej polityce wobec Azji Środkowej, Alternative transit routes: Southern threat for Ukrainę and CEE?, Od konfliktu rosyjsko-ukraińskiego do wyborów. Główne polityczne i ekonomiczne uwarunkowania niemieckiej polityki gazowej). Część II - Federacja Rosyjska a problem bezpieczeństwa energetycznego Europy Środkowej (Zewnętrzna polityka energetyczna Federacji Rosyjskiej, Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście polityki energetycznej Federacji Rosyjskiej, Rosyjska polityka energetyczna a bezpieczeństwo Polski, Rola Rosji w zapewnieniu globalnego bezpieczeństwa energetycznego, Gazociągi podmorskie w polityce bezpieczeństwa energetycznego północnej części Europy Środkowej, Bezpieczeństwo transportu ropy naftowej na Morzu Bałtyckim). Część III - Polska wobec procesu przeobrażeń kształtu bezpieczeństwa energetycznego Europy Środkowej (Bezpieczeństwo energetyczne wobec uwarunkowań społecznych na przykładzie Polski, Polityczno-prawne aspekty polityki energetycznej w Polsce, Polska wobec importu skroplonego gazu ziemnego. Szanse - zagrożenia - wyzwania, Polska a pakiet energetyczno-klimatyczny Unii Europejskiej, Odnawialne źródła energii. Realna alternatywa czy mit?, Węgiel kamienny jako atut polskiej gospodarki, Bezpieczeństwo energetyczne w polskiej debacie publicznej w okresie 21.10.2007-9.01.2009 r. w świetle debat parlamentarnych, Cywilne służby specjalne a bezpieczeństwo energetyczne III Rzeczpospolitej).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. 138.1 (1 egz.)
Book
In basket
Rozwój nowych technologii w energetyce powoduje pojawianie się nieznanych dotąd szans i zagrożeń, zarówno w praktyce – w odniesieniu do funkcjonowania administracji publicznej, jak i w sferze teoretycznej – w odniesieniu do nauki prawa. Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej, będące dotychczas domeną właściwie jedynie przedsiębiorstw energetycznych, staje się obecnie – właśnie dzięki nowym technologiom – możliwe w warunkach wspólnot lokalnych czy nawet gospodarstwa domowego. Zaczynają powstawać tzw. wspólnoty energetyczne, przyjmujące postać różnorodnych zrzeszeń (na przykład spółdzielni czy klastrów). Pojawiają się także prosumenci samodzielnie wytwarzający energię na własne potrzeby. Realizacja idei energetyki lokalnej w pewnym stopniu oznacza więc zmianę struktury znanego dotąd rynku energii, co łączy się przede wszystkim z rozproszeniem tego rynku i ma korzystny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne na poziomie lokalnym. Książka ta stanowi analizę wymienionych zjawisk w ujęciu administracyjnoprawnym.[wydawnictwo.uksw.edu.pl].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 138.1 (1 egz.)
Book
In basket
Treść : Zagadnienia ogólne (1.Bezpieczeństwo energetyczne, 2.Interes jako kategoria analityczna); CZĘŚĆ I Analiza potencjału energetycznego UE - Rozdz. I: Potencjał energetyczny UE w wymiarze globalnym (1. Potencjał energetyczny w ujęciu teorii stosunków międzynarodowych i międzynarodowych stosunków gospodarczych, 2. Zasoby energetyczne, 3. Produkcja i konsumpcja energii, 4. Światowy rynek - eksport i import energii) ; Rozdz. II: Ocena potencjału i bezpieczeństwa energetycznego UE. CZĘŚĆ II Polityka bezpieczeństwa energetycznego UE - Rozdz. III: Rozwój polityki energetycznej w WE/UE (I etap rozwoju polityki energetycznej WE/UE - lata 1950 - 1970, II etap rozwoju polityki energetycznej WE/UE - lata 1970 - 1990, III etap rozwoju polityki energetycznej WE/UE - lata 90-te XX wieku, Przesłanki rozwoju oraz główne cele polityki energetycznej WE/UE). Rozdz. IV: Wybrane rozwiązania instytucjonalne w energetyce UE (1.Zasada dostępu stron trzecich (TPA), 2.Rozdział działalności w zakresie energetyki (unbundling), 3.Instytucja regulatora rynku energetycznego, 4.Transeuropejskie sieci energetyczne (TEN - E). Rozdz. V: Bezpieczeństwo energetyczne w wybranych dokumentach UE (1.Karta Energetyczna i Traktat Karty Energetycznej, 2.Zielona Księga: Ku europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego, 3.Zielona Księga: O efektywności energetycznej, 4.Zielona Księga: Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii, 5.Polityka energetyczna dla UE, 6.Zielona Księga: W kierunku bezpiecznej, zrównoważonej i konkurencyjnej europejskiej sieci energetycznej, 7.Rekonstrukcja modelu polityki bezpieczeństwa energetycznego UE) ; CZĘŚĆ III Interesy i grupy interesów w energetyce UE. Rozdział VI: Analiza interesów w polityce bezpieczeństwa energetycznego w UE (1.Interesy globalne, 2.Interesy geopolityczne, 3.Interesy poszczególnych państw członkowskich UE). Rozdz. VII: Analiza interesów na wybranych rynkach energii UE (1.Rynki energetyczne, 2.Interesy na rynku energii elektrycznej, 3.Interesy na rynku gazu).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 138.1 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia Europejskie.)
Treść:R.1. Czym jest bezpieczeństwo energetyczne? (1. Rozumienie bezpieczeństwa energetycznego, 2. Zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa energetycznego, 3. Globalna sytuacja energetyczna na początku XXI wieku) ; R 2. Sytuacja energetyczna Unii (1. Sytuacja prawna, 2. Bilans energetyczny UE-27, 3. Trasy dostaw surowców i sieć wewnątrzeuropejska, 4. Bilans energetyczny poszczególnych państw członkowskich, 5. Aktorzy wewnętrzni - europejskie koncerny energetyczne) ; R 3. Zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa energetycznego Unii, R 4. Unijna koncepcja bezpieczeństwa energetycznego na tle wizji państw członkowskich, R 5. Działania Unii na rzecz bezpieczeństwa energetycznego - geopolityka (1. Dywersyfi kacja tras dostaw i źródeł surowców, 2. Polityka Unii wobec poszczególnych dostawców 3. Współpraca wielostronna) ; R 6. Działania Unii na rzecz bezpieczeństwa energetycznego - podejście liberalne ; R 7. Działania Unii na rzecz bezpieczeństwa energetycznego - podejście alternatywne (1. Punkt wyjścia - zmiana klimatu, 2. Odnawialne źródła energii, 3. Efektywność energetyczna i oszczędzanie energii, 4. Węgiel, 5. Energetyka jądrowa)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 138.1 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 77.4 (1 egz.)
Book
In basket
W gospodarce światowej nasila się wiele niekorzystnych zjawisk, wymuszających nowe podejście zarówno do polityki energetycznej, zasobów naturalnych, jak i środowiska naturalnego. Systematyczny wzrost cen surowców energetycznych, rosnące zapotrzebowanie na energię, awarie systemów energetycznych , wzrastające zanieczyszczenie środowiska oraz napięcia polityczne wymagają nowego podejścia do prowadzenia szeroko definiowanej polityki energetycznej . Energetyka będąc strategicznym sektorem gospodarki każdego państwa wpływa w istotny sposób na jego społeczno-gospodarcze uwarunkowania. Jest także sektorem gospodarki o szkodliwym wpływie na środowisko naturalne, a tym samym i na zdrowie ludzkie. W bezpośredni sposób oddziałuje zatem również na poziom i jakość życia obywateli.[/wydawnictwo.sgh.waw.pl].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. 155 (1 egz.)
No cover
E-book
In basket
Katedra Ekonomii Ekologicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w grudniu 2012 roku zorganizowała konferencję naukową „Zasobooszczędne gospodarowanie”. Przyczyną zajęcia się taką problematyką było ogłoszenie przez Komisję Europejską w 2010 roku komunikatu: EUROPA 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Jednym z projektów tematycznych tej strategii jest „Europa efektywnie korzystająca z zasobów”. Jest to projekt na rzecz uniezależnienia wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów, przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, większego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, modernizacji transportu oraz propagowania efektywności energetycznej. Ogłoszony we wrześniu 2011 roku dokument Komisji Europejskiej „Plan działania na rzecz zasobooszczędnej Europy” (KOM (2011) 571 wersja ostateczna) przedstawia na wstępie następującą wizję: „Do 2050 r. gospodarka UE rozwija się, przestrzegając ograniczeń dostępności zasobów, nie przekraczając poziomów krytycznych dla planety, przyczyniając się tym samym do globalnego przekształcenia gospodarczego. Nasza gospodarka jest konkurencyjna, sprzyja włączeniu społecznemu i zapewnia wysoki poziom życia przy dużo mniejszym wpływie na środowisko. Prowadzona jest zrównoważona gospodarka wszystkich zasobów, od surowców po energię, wodę, powietrze, grunty i glebę. Zrealizowano główne etapy w zakresie zmiany klimatu, zachowując, promując i w znacznym stopniu odbudowując różnorodność biologiczną i stanowiące jej podstawę funkcje ekosystemu”. Ta śmiała wizja skłania do pytania, w jakim miejscu jesteśmy obecnie i czy możliwe będzie przeorientowanie gospodarowania w kierunku umożliwiającym osiągnięcie zakreślonych celów? Głębokość zmian będzie tym większa, im bardziej jesteśmy obecnie odlegli od modelu zasobooszczędnego gospodarowania. Zmiany mają się dokonać w okresie bardzo krótkim, krótszym od przewidywanej długości aktywności zawodowej osób rozpoczynających obecnie pracę. Istotne znaczenie ma też identyfikowanie barier, jakie mogą przeszkodzić w przestawianiu gospodarki. Mogą one tkwić w obecnym systemie gospodarowania i zarządzania zasobami środowiska, ale mogą także być tworzone w przyszłości, jeśli procesy zmian nie zostaną właściwie zaprogramowane i wdrożone. Niewątpliwie warunkiem koniecznym do pomyślnego przechodzenia do gospodarki zasobooszczędnej jest zapewnienie wyższej efektywności wykorzystania energii, a dzięki temu ograniczenie niekorzystnych wpływów gospodarowania energią na klimat. Od efektów osiąganych w tych obszarach są z kolei zależne postępy w dziedzinie lepszego wykorzystania zasobów użytkowanych rolniczo oraz zasobów przyrodniczych wykorzystywanych nie tylko w rolnictwie, ale także w gospodarce turystycznej, leśnictwie czy rekreacji. Celem zebrania artykułów w tym układzie tematycznym była próba wielo-aspektowego spojrzenia na gospodarowanie wybranymi zasobami przyrodniczymi w Polsce. Zamieszczone w niniejszym opracowaniu artykuły miały za podstawę referaty wygłoszone na wspomnianej konferencji. Prezentują one ujęcie „zasobowe” – odnoszą się do wybranych dziedzin, w których występuje i będzie występować orientacja na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów przyrodniczych. Wyodrębniono trzy podstawowe grupy problemowe. Są to: energia i klimat, rolnictwo, wycena zasobów przyrodniczych. Uzupełnieniem tego ujęcia są artykuły zamieszczone w opracowaniu: „Polityka zrównoważonego i zasobooszczędnego gospodarowania” (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 318). Celem zebranych tam artykułów jest analiza i ocena ocena działań, instrumentów, czynników, warunków i ograniczeń ekonomicznych w procesie przechodzenia gospodarki polskiej do wymagań określonych w strategii Europa 2020.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Zmiana ustroju gospodarczego i społecznego, jaka nastąpiła w Polsce po roku 1989, wymagała także nowej polityki ekologicznej. Polityka taka została przyjęta przez Radę Ministrów w 1990 r., a w roku następnym przez Sejm i Senat. Była pierw¬szym dokumentem, który w kompleksowy sposób formułował politykę ekologiczną dla okresu transformacji systemowej w Polsce – od gospodarki centralnie planowa¬nej do gospodarki rynkowej. Polityka ekologiczna wskazywała na nową koncepcję rozwoju, określaną mianem ekorozwoju. Jednak skupiano się głównie na zerwaniu z problemami i patologiami, które nagromadziły się w okresie gospodarki centralnie planowanej. Polityka ta obowiązywała w latach 1991-2000... Andrzej Graczyk
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Artykuły prezentowane w niniejszym numerze „Ekonomii XXI Wieku” poruszają szeroki przekrój problemów współczesnej gospodarki światowej. Przeważająca większość tekstów skupia się na wymianie międzynarodowej, analizując jej bardzo zróżnicowane aspekty – w układzie zarówno przedmiotowym, jak i geograficznym. Pozostałe zaś poświęcone są takim zagadnieniom szczegółowym, istotnym z punk¬tu widzenia nauk ekonomicznych, jak innowacyjność, energetyka, optymalizacja kosztów czy aktywność zawodowa i rynek pracy.[..] W imieniu Komitetu Redakcyjnego serdecznie dziękuję Autorom za podjęcie trudu przygotowania artykułów, a Czytelnikom życzę, aby lektura prezentowanych opracowań pozwoliła na poszerzenie wiedzy o procesach ekonomicznych zachodzących w otaczającym nas świecie oraz stanowiła przyczynek do własnych dociekań naukowych. Wawrzyniec Michalczyk
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych jest dziedziną (częścią składową) ekonomii, w której ramach bada się statyczne i dynamiczne uwarunkowania podejmowania decyzji dotyczących wykorzystania zasobów i walorów środowiska przyrodniczego. Powstała w wyniku współczesnego kryzysu surowcowo-energetycznego oraz internacjonalizacji (globalizacji) degradacji środowiska, co oznacza, że wspomniane wybory są dokonywane w warunkach coraz bardziej odczuwalnej ograniczoności dostępnych zasobów. Optymalizacja wykorzystania zasobów środowiska – jako jeden z kluczowych problemów ekonomii środowiska – implikuje potrzebę stworzenia określonych ram instytucjonalno-prawnych. Miałyby one ograniczyć negatywny i stymulować pozytywny wpływ działalności ekonomicznej i społecznej na dostępność i jakość szeroko rozumianych zasobów naturalnych. Polityka ekologiczna, w której ramach formułuje się i wdraża owe działania, jest realizowana w skali globalnej, regionalnej, makroekonomicznej i lokalnej. Niniejsze opracowanie ma na celu wskazanie współczesnych trendów zmian jej podstaw teoretycznych, a także charakterystykę wybranych obszarów działań realizacyjnych. […] Dla wyboru odpowiedniej polityki ochrony środowiska w kontekście znalezienia kompromisu pomiędzy dążeniem do maksymalizacji użyteczności (zysku) a koniecznością ochrony zasobów przyrodniczych istotne znaczenie mają: skuteczność, efektywność i sprawiedliwość. Prezentowane artykuły powinny stanowić wkład do dyskusji nad ewolucją ekonomii środowiska i działań praktycznych (formułowanych na szczeblu Unii Europejskiej oraz na poziomie państw członkowskich) w kontekście spełnienia tych kryteriów. Byłby to przyczynek do odpowiedzi na wiele współczesnych wyzwań gospodarczych, społecznych i politycznych, zwłaszcza w aspekcie rozwoju trwałego i zrównoważonego. Agnieszka Becla, Karol Kociszewski
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W numerze [Contents] S t u d i a [S t u d i e s] Edward Haliżak: Stosunki USA–Chiny: falsyfikacja hipotezy „pułapki Tukidydesa” [US–China Relations: Falsification of the ‘Thucydides Trap’ Hypothesis], doi 10.7366/020909614201601, s. 9–32; Magdalena Kozub-Karkut: Teorie stosunków międzynarodowych a badanie polityki zagranicznej [International Relations Theories vis-à-vis Foreign Policy Studies], doi 10.7366/020909614201602, s. 33–50; Krzysztof Miszczak: Raisons d’État. EU Security and Defence Policy Framework in the Context of Polish and German Interests. An Analysis, doi 10.7366/020909614201603, s. 51–66; Olga Barburska: Podstawy normatywne funkcjonowania Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych – ujęcie teoretyczne [The Normative Basis of the Functioning of the European Union in International Relations – A Theoretical Approach], doi 10.7366/020909614201604, s. 67–90; Joanna Starzyk-Sulejewska: Stosunki Unii Europejskiej z Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) [The Relations between the European Union and the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)], doi 10.7366/020909614201605, s. 91–110; Paula Marcinkowska: The Scope of Influence of the Central and Eastern European Member States of the EU on Shaping the EU’s Policy towards Russia – The Case of the Visegrad Countries, doi 10.7366/020909614201606, s. 111–122; Rafał Ulatowski: Międzynarodowy wymiar bezpieczeństwa energetycznego Chin [The International Dimension of China’s Energy Security], doi 10.7366/020909614201607, s. 123–138; Anna Wróbel: Sektor usług w negocjacjach Transatlantyckiego Partnerstwa na rzecz Handlu i Inwestycji [The Services Sector in Negotiations of the Transatlantic Trade and Investment Partnership], doi 10.7366/020909614201608, s. 139–156; Marcin Florian Gawrycki: Analiza polityki zagranicznej państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów (II) [An Analysis of the Foreign Policy of Latin American and Caribbean Countries (Part 2)], doi 10.7366/020909614201609, s. 157–200; Alicja Curanović: Symboliczna potęga Rosji w XXI wieku [Russia’s Symbolic Power in the 21st Century], doi 10.7366/020909614201610, s. 201–220; Irena Popiuk-Rysińska: Rada Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych po zimnej wojnie [The UN Security Council after the Cold War], doi 10.7366/020909614201611, s. 221–242; Karina Paulina Marczuk: Public Diplomacy in the Service of the National Interest – Australia’s “Stopping the Boats” Campaign, doi 10.7366/020909614201612, s. 243–252; Katarzyna Kołodziejczyk: Przyszłość grupy krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku [The Future of the African, Caribbean and Pacific Group of States], doi 10.7366/020909614201613, s. 253–264; Ashik KC: Different Strokes for Different Folks: Azerbaijan’s Geopolitical Orientation between the EU and Russia, doi 10.7366/020909614201614, s. 265–276; Deepen Bista: Post-Maidan European Union’s Support to the Economic Transformation of Ukraine, doi 10.7366/020909614201615, s. 277–292; Maria Pasztor, Dariusz Jarosz: Władze komunistyczne w Polsce a ruch miast bliźniaczych w Europie [Communist Authorities in Poland and the Twin Towns Movement in Europe], doi 10.7366/020909614201616, s. 293–314. S p r a w o z d a n i a [R e p o r t s] Alicja Curanović, Szymon Kardaś: Sprawozdanie z konferencji jubileuszowej „Stosunki międzynarodowe w czasach globalnego kryzysu” z okazji 40-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski, 5 grudnia 2016 roku [Report on the jubilee conference “Stosunki międzynarodowe w czasach globalnego kryzysu” on the occasion of the 40th anniversary of the Institute of International Relations, Faculty of Political Science and International Studies, University of Warsaw, 5 December 2016], s. 315–323; Andrzej Szeptycki: Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Polska nauka o stosunkach międzynarodowych: doświadczenia dla Ukrainy”, Warszawa, 16 grudnia 2016 roku [Report on the international academic conference “Polska nauka o stosunkach międzynarodowych: doświadczenia dl (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Spis treści [Contents] STUDIA [STUDIES] Edward Haliżak: Ontologia i epistemologia w badaniach polityki zagranicznej państwa [Ontology and Epistemology in Foreign Policy Analysis], doi: 10.7366/020909614201501, s. 9–36; Aleksandra Jarczewska: Stany Zjednoczone – hegemonia w regionie Azji i Pacyfiku w latach 1985–2015 [The United States – A Hegemony in the Asia-Pacific Region in 1985–2015], doi: 10.7366/020909614201502, s. 37–66; Jakub Zajączkowski: Indie – mocarstwo regionu Indo-Pacyfiku [India – An Indo-Pacific Power], doi: 10.7366/020909614201503, s. 67–92; Subrata K. Mitra: Lone Warrior, Regional Actor or Global Player? Statecraft and Indian Foreign Policy in the 21st Century, doi: 10.7366/020909614201504, s. 93–114; Marcin Florian Gawrycki: Postrzeganie Indii i Chin w brazylijskiej nauce o stosunkach międzynarodowych w kontekście globalnych aspiracji Brazylii [Perception of India and China in Brazilian International Studies in the Context of Brazil’s Global Aspirations], doi: 10.7366/020909614201505, s. 115–132; Navnita Behera: Mapping Research and Teaching Trajectories: A Critical Turn in the Indian IR, doi: 10.7366/020909614201506, s. 133–152; James Ling, Idesbald Goddeeris: Modi’s India and the European Union: A Perception Study, doi: 10.7366/020909614201507, s. 153–178; Arndt Michael: Competing Regionalism in South Asia and Neighbouring Regions under Narendra Modi: New Leadership, Old Problems, doi: 10.7366/020909614201508, s. 179–198; Rafał Ulatowski: Dyplomacja energetyczna Indii [India’s Energy Diplomacy], doi: 10.7366/020909614201509, s. 199–218; Agnieszka Kuszewska: Prawa człowieka w indyjskim Kaszmirze jako element konfliktu indyjsko-pakistańskiego w latach 1989–2015 [ Human Rights in the Indian Kashmir as an Element of the India–Pakistan Conflict in 1989–2015], doi: 10.7366/020909614201510, s. 219–236; Liu Yongtao: People-to-People Exchanges in Chinese Diplomacy: Evolutions, Strategies, and Social Practice, doi: 10.7366/020909614201511, s. 237–254; Wolfram Hilz: Franco-German Leadership in the EU: Lessons from the Euro Crisis, doi: 10.7366/020909614201512, s. 255–268; Dorota Heidrich: The Role of Regional Organisations in the Interpretation and Implementation of the Responsibility to Protect. The Case of the African Union and Its Involvement in the Libyan Crisis, doi: 10.7366/020909614201513, s. 269–292; Kamil Zajączkowski: Unia Europejska wobec problemu terroryzmu w Afryce Subsaharyjskiej [The EU’s Approach to the Problem of Terrorism in Sub-Saharan Africa], doi: 10.7366/020909614201514, s. 293–318; Anna Grzywacz: Adaptacja polityczna Singapuru w Stowarzyszeniu Narodów Azji Południowo-Wschodniej [Singapore’s Political Adaptation in the Association of Southeast Asian Nations], doi: 10.7366/020909614201515, s. 319–338. SPRAWOZDANIA [REPORTS] Anna Wojciuk: Zapis dyskusji o książce Nauka o stosunkach międzynarodowych i studia europejskie w Polsce, Uniwersytet Warszawski, 21 października 2015 r. [A Record of the Debate on the Book Nauka o stosunkach międzynarodowych i studia europejskie w Polsce [International Studies and European Studies in Poland], University of Warsaw, 21 October 2015, s. 339–355; Marcin Kaczmarski, Marek Madej: Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW nt. „Realism and the Great Powers Politics in Europe and the Asia–Pacific”, Warszawa, 11 grudnia 2015 r. [Report on the International Academic Conference “Realism and the Great Powers Politics in Europe and the Asia-Pacific”, Warsaw, 11 December 2015], s. 356–365; Marcin Kaczmarski: Sprawozdanie z konferencji „9th Pan-European Conference on International Relations: Worlds of Violence” Europejskiego Stowarzyszenia Stosunków Między narodowych, Giardini Naxos, Sycylia, 23–26 września 2015 r. [Report on the “9th Pan-European Conference on International Relations: Worlds of Violence” of the European International Studies Association,Giardini Naxos, Sicily, 23–26 September 2015], s. 366–369; Andrzej Szeptycki: Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej nt.„Civilians in Contempo rary A (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W numerze [Contents]: S T U D I A [S T U D I E S] Edward Haliżak: Obszar badawczy nauki o stosunkach międzynarodowych [The Scope of the Discipline of International Relations], doi: 10.7366/020909612201501, s. 9–36; Jakub Zajączkowski: Strategie morskie Indii, Chin i USA w regionie Oceanu Indyjskiego: analiza w kategoriach realizmu ofensywnego [ Maritime Strategies of India, China and the United States in the Indian Ocean Region: An Analysis Based on Offesive Realism], doi: 10.7366/020909612201502, s. 37–70; Marcin Florian Gawrycki: Latynoamerykańska ekonomia polityczna stosunków międzynarodowych – studium endemicznej myśli [Latin American Political Economy of International Relations – a Study of Endemic Thought], doi: 10.7366/020909612201503, s. 71–92; Charles F. Doran: Imperatives of European Security at Russia’s Critical Point on its Power Cycle, doi: 10.7366/020909612201504, s. 93–106; Mat thew McCartney: From Problems to Policy: Sustaining Growth and Public Services after the Global Financial Crisis in India and Pakistan, doi: 10.7366/020909612201505, s. 107–136; Marek Madej: Spóźniony (i krótkotrwały) entuzjazm. Polska wobec Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony w latach 2008–2014 [ Belated (and Short-Lived) Enthusiasm. Poland vis-à-vis the Common (European) Security and Defence Policy in 2008–2014], doi: 10.7366/020909612201506, s. 137–152; Paula Marcinkowska: The European Union as a Regional Power and Its Potential to Become an Effective Global Player, doi: 10.7366/020909612201507, s. 153–166; Maria Dunin-Wąsowicz: Kwestia walutowa a TTIP w perspektywie międzynarodowej ekonomii politycznej. Rok 2015 [The Monetary Issue and TTIP in International Political Economy Perspective. Year 2015], doi: 10.7366/020909612201508, s. 167–188; Anna Wróbel: Uwarunkowania negocjacji rolnych TTIP [Determinants of TTIP Negotiations on Agriculture], doi: 10.7366/020909612201509, s. 189–214; Rafał Ulatowski: Znaczenie czynnika energetycznego w stosunkach międzynarodowych: studium przypadku w negocjacjach TTIP [Cooperation in the Energy Sector in TTIP Negotiations], doi: 10.7366/020909612201510, s. 215–230; Małgorzata Grącik-Zajaczkowski: Kwestie społeczne w negocjacjach nad utworzeniem Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji [Social Issues in the Transatlantic Trade and Investment Partnership Negotiations], doi: 10.7366/020909612201511, s. 231–254; Jarosław Adamowski: Instytucje oceny skutków regulacji w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej w kontekście negocjacji nad TTIP [Regulatory Impact Assessment Institutions in the United States and the European Union in the Context of TTIP Negotiations], doi: 10.7366/020909612201512, s. 255–280; Aleksandra Jarczewska: Wspólnota Transatlantycka w systemie międzynarodowym [The Transatlantic Community in the International System], doi: 10.7366/020909612201513, s. 281–304; Jacek Kosiarski: Deutschland, Mitteleuropa und die Revolutionierung Russlands [Germany, Mitteleuropa and the Revolutionising of Russia], doi: 10.7366/020909612201514, s. 305–352; Maria Pasztor, Dariusz Jarosz: Stosunki polsko-francuskie 1986–1989 [Polish-French relations in the years 1986–1989], doi: 10.7366/020909612201515, s. 353–366. S P R AWO Z DA N I A [R E P O R T S] Edward Haliżak: Sprawozdanie z 56. Konwencji International Studies Association pt. Global IR and Regional Worlds: A New Agenda for International Studies, Nowy Orlean, 18–21 lutego 2015 r. [Report on International Studies Association’s 56th Annual Convention ‘Global IR and Regional Worlds: A New Agenda for International Studies’, February 18th–21st, 2015, New Orleans, Louisiana], s. 367–372. R E C E N Z J E [R E V I EWS] Edward Haliżak: Stanisław Rudolf (red.), Nowa ekonomia instytucjonalna wobec współczesnych problemów gospodarczych [New Institutional Economy vis-à-vis Contemporary Economic Problems], s. 373–375; Katarzyna Matusiak: Trevor Houser, Shashank Mohan, Fueling up: The Economic Implications of Ame rica’s Oil and Gas Boom, s. 376–380; Teresa Łoś-Nowak: Łukasz Kamieński, Nowy wspaniały żołnierz. Rewoluc (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Tytuł poświęcony jest teoretycznym i empirycznym pracom z zakresu ilościowych badań regionalnych, a zwłaszcza analiz i prognoz rozwoju gospodarczego oraz ocen koniunktury gospodarczej, przedsiębiorczości, innowacji, kapitału intelektualnego, rynku pracy na poziomie regionalnym a także współpracy międzyregionalnej i transgranicznej. W kwartalniku prezentowane są artykuły i komunikaty z badań z zastosowaniem metod analizy statystycznej, opracowywania badań ankietowych, modelowania ekonometrycznego, taksonomii, klasyfikacji oraz pozyskiwania wiedzy. Spis treści
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again