Form of Work
Książki
(10)
Publikacje dydaktyczne
(4)
Komiksy i książki obrazkowe
(1)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(8)
unavailable
(2)
Branch
Planeta 11
(2)
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna
(8)
Author
Duda Krzysztof (nauki techniczne)
(1)
Fauche Xavier (1946- )
(1)
Gradkowski Krzysztof
(1)
Gucio Kaja
(1)
Hunt Will
(1)
Janusz Leszek
(1)
Kamiński Mieczysław
(1)
Kasperkiewicz Krzysztof
(1)
Kasprzak Andrzej (budownictwo)
(1)
Léturgie Jean (1947- )
(1)
Madaj Arkadiusz
(1)
Marszałek Jan (budownictwo)
(1)
Morris (1923-2001)
(1)
Mosiewicz Maria
(1)
Młodożeniec Wiesław Stanisław
(1)
Radomski Wojciech
(1)
Sancewicz Stanisław
(1)
Siemińska-Lewandowska Anna
(1)
Sieniawska-Kuras Anna
(1)
Szudrowicz Barbara (1937-2020)
(1)
Wolniewicz Andrzej
(1)
Year
2020 - 2021
(2)
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(3)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Audience Group
Szkoły wyższe
(4)
6-8 lat
(1)
Dzieci
(1)
Inżynierowie budownictwa
(1)
Demographic Group
Literatura amerykańska
(1)
Literatura francuska
(1)
Subject
Budownictwo komunikacyjne
(9)
Mosty
(3)
Budownictwo podziemne
(2)
Roboty ziemne
(2)
Akustyka budowlana
(1)
Blacha falista
(1)
Budownictwo
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Drogi
(1)
Drogi kolejowe
(1)
Ekran akustyczny drogowy
(1)
Geologia inżynierska
(1)
Geosyntetyki
(1)
Hałas drogowy
(1)
Hałas komunikacyjny
(1)
Hunt, Will
(1)
Izolacje akustyczne
(1)
Jaskinie
(1)
Konstrukcje betonowe
(1)
Konstrukcje metalowe
(1)
Lotniska
(1)
Lucky Luke
(1)
Materiały budowlane
(1)
Mechanika gruntów
(1)
Przestępcy
(1)
Tunele
(1)
Turystyka podziemna
(1)
Turystyka przemysłowa
(1)
Subject: place
Missisipi (Stany Zjednoczone ; rzeka)
(1)
Saint Louis (Stany Zjednoczone, stan Missouri)
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(5)
Instrukcja
(1)
Komiks
(1)
Monografia
(1)
Reportaż
(1)
Domain
Architektura i budownictwo
(3)
Geografia i nauki o Ziemi
(1)
Inżynieria i technika
(1)
Podróże i turystyka
(1)
10 results Filter
Book
In basket
Poszerzanie mostów / Wojciech Radomski, Andrzej Kasprzak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2017. - 341 stron : ilustracje, fotografie, wykresy ; 24 cm.
Infrastruktura mostowa w Polsce jest w znacznym stopniu przestarzała. Wiele obiektów wymaga modernizacji polegającej na przystosowaniu parametrów geometrycznych konstrukcji do wymagań współczesnego ruchu. W sposób szczególny dotyczy to poszerzenia pomostów. Wszelkie działania z tym związane muszą być oparte na znajomości stanu technicznego obiektu wynikającego z jego diagnostyki. Poszerzanie mostów obejmuje więc szeroki zakres działań technicznych, badawczych, projektowych oraz ekonomicznych. Te ostatnie polegają na odpowiedzi na podstawowe pytanie – czy bardziej opłacalne jest poszerzenie obiektu czy rozebranie starego i wybudowanie nowego o odpowiednich parametrach geometrycznych i odpowiedniej nośności. Oddzielnym zagadnieniem jest poszerzanie obiektów starych, mających pewne wartości zabytkowe. Do tego należy jeszcze wymienić aspekty estetyczne poszerzania mostów. W skrajnym przypadku, gdy droga jednojezdniowa modernizowana jest na dwujezdniową, przy czym druga nitka biegnie równolegle do istniejącej, poszerzanie polegać może na budowie nowego obiektu pod nowa nitkę, położonego obok starego – tu szczególnego znaczenia nabierają też względy estetyczne. Niniejsza publikacja omawia zagadnienie poszerzania mostów w szerokim kontekście technicznym, ekonomicznym i estetycznym. Ta unikatowa na rynku wydawniczym pozycja adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców obejmującego przede wszystkim studentów oraz pracowników wyższych uczelni technicznych kształcących się na kierunku budownictwo oraz kierunkach pokrewnych. Będzie przydatna również dla projektantów oraz wykonawców zabiegów rehabilitacyjnych i modernizacyjnych obiektów mostowych, jak również dla osób zajmujących się zarządzaniem infrastrukturą mostową [ksiegarnia.pwn.pl]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 253 (1 egz.)
Book
In basket
Treść: 1. Wiadomości ogólnobudowlane (Dokumentacja budowy, Kierowanie budową i nadzór nad jej realizacją) ; 2. Ogólne wiadomości o drogach i mostach ; 3. Materiałoznawstwo drogowe (Zasady tyczenia linii w terenie, Techniki wykonywania pomiarów w terenie, Metody obliczania powierzchni na podstawie planu i miar uzyskanych w terenie, Prowadzenie pomiarów wysokościowych w terenie, Geodezyjny projekt trasy drogowej, Ogólne wiadomości o pomiarach realizacyjnych przy budowie dróg, Geodezyjne pomiary konstrukcji mostowych) ; 5. Technologia robót ziemnych ; 6. Geoinżynieria ( Zagęszczanie gruntu, Wymiana gruntów, Prekonsolidacja gruntów, Cementacja i stabilizacja, Zbrojenie masywu gruntowego) ; 7. Technologia wykonywania nawierzchni ; 8. Technologia montażu mostów, 9. Inżynieria komunikacyjna (Układ człowiek - pojazd - droga, Ruch pojazdów po drodze, Wpływ ruchu drogowego na środowisko, Wpływ postępu technicznego na projektowanie dróg, Pomiary, badania i analizy ruchu, Polityka transportowa i zarządzanie ruchem, Oznakowanie dróg i ulic, Sygnalizacja świetlna, Parkowanie, Ruch pieszy i rowerowy, Stan i analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. 252.2 (1 egz.)
Book
In basket
Podręcznik przeznaczony jest dla studentów kierunku budownictwo. Stanowi podstawową pozycję literaturową w realizacji przedmiotu kierunkowego budownictwo komunikacyjne. Został opracowany na podstawie programu tego przedmiotu, który jest wykładany na wszystkich specjalnościach budownictwa lądowego realizowanych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT. W podręczniku przedstawiono wybraną tematykę z zakresu budownictwa komunikacyjnego: - drogi kolejowe - budownictwo drogowe - budownictwo lotniskowe - podstawy mostownictwa. Budownictwo komunikacyjne jest to dział budownictwa lądowego,który zajmuje się zagadnieniami budowy elementów infrastruktury technicznej systemu transportowego niezbędnych do przemieszczania się środków transportowych. Transport jest zasadniczym elementem przyczyniającym się do rozwoju gospodarczego i społecznego kraju. Odgrywa on kluczową rolę w przemieszczaniu ludzi, sprzętu (wyposażenia specjalistycznego) i towarów na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. W podręczniku przedstawiono, w encyklopedyczny sposób, zagadnienia dotyczące zasad budowy infrastruktury technicznej transportu lądowego i powietrznego. Ponadto znalazły się w nim zagadnienia dotyczące podstaw budowy mostów, jako że są one elementami zarówno sieci dróg kolejowych, jak i dróg samochodowych. Przedstawiono kryteria klasyfikacji obiektów komunikacyjnych oraz podstawowe metody ich budowy. Obciążenia działające na mosty drogowe i kolejowe opisano zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami normatywnymi w zakresie budowli komunikacyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. 252.2 (1 egz.)
Book
In basket
SPIS TREŚCI: 2. Budowle ziemne podział i rodzaje, 3. Budowle ziemne o funkcjach ochronnych, (Gruntowe ekrany ochrony akustycznej, Zapory ziemne), 4. Komunikacyjne budowle ziemne (Elementy konstrukcyjne budowli ziemnych, Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać komunikacyjne budowle ziemne, Wymagania konstrukcyjno jakościowe dla budowli ziemnych, Podłoża gruntowe nawierzchni drogowej, Parametry jakości warstw gruntowych podłoży nawierzchni drogowych, Obligatoryjna wymiana gruntowego podłoża nawierzchni ), 5. Ulepszanie, wzmacnianie i stabilizacja warstw gruntów w podłożach (Ulepszanie stabilizacja gruntów cementem, Wzmacnianie gruntów wapnem, Ulepszanie i wzmacnianie gruntów lepiszczami asfaltowymi), 6. Obliczanie objętości liniowych robót ziemnych ( Gabarytowe kształtowanie budowli ziemnych, Objętości nasypów wykopów , Graficzny wykaz przemieszczanych mas gruntów), 7. Technologie realizacji komunikacyjnych budowli ziemnych (Roboty przygotowawcze, Wyznaczanie konturów budowli ziemnych, Ogólne zasady wykonywania wykopów (przekopów), Ogólne zasady wykonywania nasypów, Nasypy drogowe na słabych podłożach, Przeciwerozyjne zabezpieczanie skarp), 8. Podłoża budowli ziemnych (Wzmacnianie słabych podłoży budowli ziemnych), 9. Geosyntetyki stosowane w budowlach ziemnych, 10.Podstawowe urządzenia systemu odwadniania dróg (Rów, Przepust, Urządzenia do wstępnego oczyszczania wód powierzchniowych).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 252.2 (1 egz.)
Book
In basket
Treść: Rozdz. 1. Definicje, Uwarunkowania prawne związane z projektowaniem i budową głębokich wykopów, Ryzyko w projektowaniu i realizacji głębokich wykopów; Rozdz. 2. Rodzaje obudowy głębokiego wykopu (Ściana szczelinowa, Obudowa berlińska, Ściana paryska, Ścianka z grodzic stalowych, Palisady, Ściana z kolumn wykonanych metodą iniekcji strumieniowej, Ściana gwoździowana); Rozdz. 3. Metody wykonania głębokich wykopów, (Wykop szerokoprzestrzenny, Wykop w obudowie wzmocnionej rozporami, Wykop w obudowie kotwionej, Wykop z przyporą z gruntu rodzimego, Metoda stropowa, Metoda stropowa klasyczna, Metoda półstropowa, Metoda top & down, Metody kombinowane, Problemy odwodnienia wykopów, Wpływ rozwiązań funkcjonalnych obiektu na metody budowy głębokich wykopów); Rozdz. 4. Kotwy gruntowe (Konstrukcja i technologia kotwy gruntowej, Projektowanie i badanie kotew gruntowych) ; Rozdz. 5. Rozpoznanie geotechniczne (Zakres rozpoznania, Ocena parametrów geotechnicznych i odkształcalności podłoża, Metody wyznaczania współczynnika kh, Metoda wykorzystująca stan gruntu (Terzaghi), Metody empiryczne, Metoda Chadeissona, Ocena współczynnika parcia spoczynkowego K0); Rozdz. 6. Metody obliczania sił wewnętrznych i przemieszczeń ścian głębokich wykopów (Metody klasyczne, Metoda modułu reakcji podłoża, Metoda elementów skończonych : Model Coulomba-Mohra, Model Druckera-Pragera, Modele Cam-Clay i Modified Cam-Clay, Zakres stosowania MES w analizie obudów wykopów); Rozdz. 7. Projektowanie obudów głębokich wykopów (Wybór metody analizy statycznej obudowy wykopu, Zawartość projektu budowlanego, Projektowanie obudów wykopów według Eurokodu 7); Rozdz. 8. Ocena i monitorowanie przemieszczeń ścian i dna głębokich wykopów (Prognoza przemieszczeń, Metody analityczne, Metody empiryczne i półempiryczne, Pomiary przemieszczeń, Wpływ wykonania głębokiego wykopu na otoczenie, Zagrożenia i awarie).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 118 (1 egz.)
Book
In basket
Monograficzne bogato ilustrowane opracowanie zawierające zasady projektowania, wykonawstwa i utrzymania gruntowo-powłokowych konstrukcji ze stalowych i aluminiowych blach falistych. Scharakteryzowano konstrukcje z blach falistych, opisano materiały i wyroby wykorzystywane do budowy tych konstrukcji, różne rodzaje obciążeń konstrukcji podatnych, wybrane zagadnienia hydrauliki, podstawowe wiadomości z mechaniki gruntów oraz metody projektowania konstrukcji podatnych. Przedstawiono także poszczególne etapy budowy oraz wzmacnianie obiektów za pomocą konstrukcji z blach falistych, utrzymanie i naprawę obiektów z konstrukcji podatnych z uwzględnieniem różnych rodzajów uszkodzeń, jak również ekonomikę i organizację budowy obiektów inżynierskich z blach falistych. Podano też wiele przykładów współcześnie zrealizowanych obiektów gruntowo-powłokowych z blach falistych.
Książka jest przeznaczona dla inżynierów projektantów i wykonawców obiektów szeroko rozumianego budownictwa komunikacyjnego (dróg, mostów, przepustów), konstruktorów i wykonawców zajmujących się budową infrastruktury komunalnej (zbiorników podziemnych, osadników nieczystości, kolektorów deszczowych i sanitarnych itp.), jak również studentów wyższych uczelni technicznych związanych z wymienionymi dziedzinami. [ksiegarniatechniczna.com.pl]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 253 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 212 (1 egz.)
Book
In basket
Podziemie : świat pod naszymi stopami / Will Hunt ; przełożyła Kaja Gucio. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Marginesy, 2021. - 396, [4] strony : ilustracje ; 22 cm.
Panoramiczne spojrzenie na podziemny krajobraz: od świętych jaskiń i opuszczonych stacji metra po bunkry atomowe i starożytne podziemne miasta. Eksploracja historii, nauki, architektury i mitologii światów pod naszymi stopami. Kiedy Will Hunt miał szesnaście lat, odkrył opuszczony tunel biegnący pod jego domem w Providence na Rhode Island. Te pierwsze wycieczki wywołały fascynację odkrywania podziemnych światów – czołgał się w kanałach Nowego Jorku i w katakumbach, zwiedzał podziemia w ponad dwudziestu krajach na całym świecie. Podziemie to zarówno osobiste zgłębianie obsesji Hunta, jak i szerokie studium tego, jak wszystkich nas łączą podziemia, jak na przestrzeni dziejów jaskinie i inne mroczne głębie przerażały nas i przyciągały. Hunt spotyka podziemiofilów, którzy poświęcili się badaniu tajnych światów. Śledzi początki życia z zespołem mikrobiologów z NASA ponad kilometr pod Black Hills, obozuje trzy dni z miejskimi odkrywcami w katakumbach i kanałach Paryża, schodzi z aborygeńską rodziną do 35-tysięcznej kopalni w australijskich manowcach i ogląda świętą rzeźbę uformowaną przez artystów paleolitu w głębi jaskini w Pirenejach. [lubimyczytac.pl]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. Ciekawostki - księga tajemnic (1 egz.)
Book
In basket
(Klub Świata Komiksu ; album 1769)
(Lucky Luke ; 63)
Jedna z najśmieszniejszych historii o legendarnym bohaterze Dzikiego Zachodu! Lucky Luke zostaje poproszony o pomoc we wzniesieniu niezwykle ważnej budowli - pierwszego mostu na szerokiej rzece Missisipi, której rwące wody utrudniają komunikację między wschodnią a zachodnią częścią Stanów Zjednoczonych. Samotny Kowboj nie zna się na stawianiu mostów, lecz jest specjalistą od rozprawiania się z przestępcami, a szybko okazuje się, że właśnie oni są główną przeszkodą w realizacji zleconego przez amerykański rząd projektu...
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. Komiksy (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again