143915
Book
In basket
(Seria Prawo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 206)
Celem opracowania jest przedstawienie istoty analizy finansowej oraz jej znaczenia dla podejmowania decyzji zarządczych w przedsiębiorstwie. W związku z takim celem pracy w części wstępnej zaprezentowane zostały cele przedsiębiorstwa i jego formy organizacyjne występujące w Polsce, istota zarządzania finansami oraz uwarunkowania tego procesu (wewnętrzne i zewnętrzne). Szczególna uwaga poświęcona została bardzo istotnym współcześnie elementom otoczenia zewnętrznego przedsiębiorstwa, mianowicie rynkowi finansowemu oraz globalnemu otoczeniu finansowemu. Dla podejmowania właściwych decyzji zarządczych niezbędna jest świadomość zmienności wartości pieniądza w czasie oraz wszechobecnego ryzyka. Metody pozwalające na uwzględnianie w decyzjach gospodarczych obydwu wymienionych czynników przedstawiono w kolejnej części pracy, aby następnie przejść do analizy źródeł finansowania przedsiębiorstwa podziale na źródła wewnętrzne i zewnętrzne oraz własne i obce. W kolejnych rozdziałach zaprezentowano istotę i metody analizy finansowej, analizę wstępną sprawozdania finansowego oraz analizę wskaźnikową kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Rozszerzeniem klasycznej analizy wskaźnikowej jest omówiona w ostatnim podrozdziale tej części opracowania analiza dyskryminacyjna, będąca syntetycznym narzędziem predykcji upadłości firmy. Analiza finansowa ma najczęściej charakter analizy ex post, co oznacza, że wykorzystuje się w niej dane historyczne i konkluzje dotyczą przeszłości przedsiębiorstwa. Poza tym jednak może ona być przeprowadzana w wersji ex ante, co wiąże się z prognozowaniem i planowaniem finansowym. W opracowaniu przedstawiono istotę, funkcje oraz narzędzia planowania finansowego. Rozważania te poprzedzają analizę projektu inwestycyjnego, która także dotyczy przyszłości i oparta jest na rachunku przepływów pieniężnych związanych z projektem. W anglosaskiej teorii zarządzania za cel przedsiębiorstwa uznaje się maksymalizację jego wartości rynkowej. W związku z tym ostatnią część pracy poświęcono analizie wartości przedsiębiorstwa, która jest podstawą decyzji zarządczych zmierzających do zwiększenia jego wartości rynkowej. [ksiegarnia.pwn.pl]
Spis treści: Organizacja gospodarcza i jej finanse ; Wartość pieniądza w czasie i ryzyko - analiza oraz metody pomiaru ; Analiza finansowania przedsiębiorstwa ze źródeł własnych ; Analiza finansowania przedsiębiorstwa z wykorzystaniem źródeł obcych ; Analiza ekonomiczna i finansowa przdsiębiorstwa ; Analiza wskaźników i dyskryminacja przedsiębiorstwa ; Prognozowanie i planowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa ; Znaczenie analizy projektu inwestycyjnego dla decyzji rozwojowych ; Analiza wartości przedsiębiorstwa jako podstawa decyzji zarządczych.
Media files:
Availability:
There are copies available to loan: sygn. 41 (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 204-208.
Funding information note
Publikacja sfinansowana przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Language note
Streszczenie w języku angielskim.
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again