143518
Book
In basket
Podmiotem empirycznym badania było 2 478 gmin w Polsce, z których odrębnie analizowano poszczególne rodzaje, tj. gminy: miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie i miasta na prawach powiatu, ze względu na ich specyfikę. Zakres przedmiotowy badania obejmował dane budżetowe, które oddziałują na samodzielność finansową i potencjał inwestycyjny gmin. Do oceny zróżnicowania poziomu samodzielności i potencjału gmin wykorzystano następujące miary statystyczne: wskaźnik minimum i maksimum, miary położenia rozkładu - kwartyle, średnią arytmetyczną oraz miary zróżnicowania rozkładu - odchylenie standardowe, współczynnik zmienności. Do oceny zależności między samodzielnością finansową a potencjałem inwestycyjnym gmin zastosowano analizę liniowej regresji wielorakiej, która umożliwia ilościowe ujęcie związków między wieloma zmiennymi niezależnymi (objaśniającymi) a zmienną zależną (kryterialną, objaśnianą). Użycie tej metody wymagało oprogramowania komputerowego do statystycznej analizy danych- SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). W rozprawie przede wszystkim wykorzystano: dane statystyczne pochodzące z rocznych sprawozdań z wykonania budżetów gmin gromadzone w zbiorach sprawozdawczości budżetowej Ministerstwa Finansów (MF), dane dotyczące wpłat subwencji równoważącej pochodzące z zasobów MF i dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Ocena poziomu samodzielności finansowej oraz potencjału inwestycyjnego została przeprowadzona za lata 2006-2016", natomiast analiza liniowej regresji wielorakiej z wykorzystaniem danych za rok 2016 jako ostatniego roku, dla którego są dostępne dane budżetowe gmin. Układ rozprawy podporządkowano: problemowi badawczemu, celom pracy oraz sformułowanym hipotezom badawczym. Praca została podzielona na sześć rozdziałów.[ksiegarnia.ekonomiczna.pl].
Media files:
Availability:
There are copies available to loan: sygn. 77.2.1 (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 309-350.
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again